Pripravovaný výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

 

Návrh

V Ý N O S

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z ........ 2008

o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 13 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

 

Prvá časť
Základné ustanovenia

§1
Štandardy pre informačné systémy verejnej správy

Týmto výnosom sa ustanovujú štandardy pre informačné systémy verejnej správy, ktorými sú

a) technické štandardy, vzťahujúce sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru a programové prostriedky, a to

1. štandardy pre pripojenie,

2. štandardy pre prístup k elektronickým službám,

3. štandardy pre webové služby,

4. štandardy pre integráciu dát,

b) štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok, vzťahujúce sa na aplikačné programové vybavenie1),

c) štandardy jednorazovej elektronickej výmeny dát, vzťahujúce sa na formáty výmeny údajov,

d) štandardy názvoslovia elektronických služieb, vzťahujúce sa na sieťovú infraštruktúru,

e) bezpečnostné štandardy, vzťahujúce sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru, programové prostriedky, údaje, a to

1. štandardy pre architektúru riadenia,

2. štandardy minimálneho technického zabezpečenia,

f) dátové štandardy, vzťahujúce sa na údaje, registre a číselníky.

 

§2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto výnosu sa rozumie

a) webovou stránkou verejne on-line dostupné miesto na internete, sprístupňované prostredníctvom webového prehliadača a využívajúce protokol Hypertext Transfer Protocol (HTTP) alebo Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPs),

b) webovým sídlom ucelený súbor webových stránok v správe jednej povinnej osoby1); webové sídlo má pridelenú minimálne jednu doménu; webová stránka tvorí jednu vizuálnu obrazovku webového sídla, a to aj v prípade, ak je zložená z viacerých rámov,

c) správcom obsahu povinná osoba zodpovedná za správu obsahu webového sídla a na ňom zverejnené informácie, správca obsahu je zároveň správcom daného informačného systému verejnej správy,

d) technickým prevádzkovateľom prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy1), ktorý vykonáva činnosti určené správcom obsahu v súvislosti s technickou prevádzkou webového sídla,

e) aktívami programové vybavenie, technické zariadenia, poskytované služby, kvalifikované osoby, dobré meno povinnej osoby a informácie, dokumentácia, zmluvy a iné skutočnosti, ktoré považuje povinná osoba za citlivé,

f) bezpečnostným incidentom akýkoľvek spôsob narušenia bezpečnosti informačných systémov verejnej správy, ako aj akékoľvek porušenie bezpečnostnej politiky a pravidiel súvisiacich s bezpečnosťou informačných systémov verejnej správy,

g) technickými komponentami informačného systému verejnej správy tie časti informačného systému verejnej správy a informačno-komunikačné technológie, ktoré nie sú určené na uchovávanie údajov, napríklad štruktúrovaná kabeláž, sieťové karty, zdroje,

h) zariadeniami informačného systému verejnej správy tie časti informačného systému verejnej správy, ktoré môžu uchovávať údaje, napríklad pamäťové médiá a počítače vrátane prenosných,

i) súborom množina informácií uložená v elektronickej podobe a označená názvom, dĺžkou a dátumom vzniku.

 

Druhá časť
Technické štandardy

Štandardy pre pripojenie

§ 3
Sieťové protokoly

Štandardom pre sieťové protokoly vo verzii 1.1 je

a) používanie sieťového protokolu Internet Protocol vo verzii 4 (IP v4) spolu s protokolmi Transmission Control Protocol (TCP) a User Datagram Protocol (UDP) pre informačné systémy verejnej správy,

b) zavádzanie nových systémových komponentov, ktoré popri sieťovom protokole Internet Protokol vo verzii 4 (IP v4) podporujú aj sieťový protokol Internet Protocol vo verzii 6 (IP v6) a podporujú sieťovú technológiu Dual stack,

c) používanie skupiny protokolov Internet Procotol Security (IPSEC) na zabezpečenie sieťových protokolov.

 

§ 4
Prenos dát

Štandardom pre prenos dát vo verzii 1.0 je používanie protokolu File Transfer Protocol (FTP) alebo protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP).

 

§ 5
Špecifikácie pre prepojenie pomocou sieťových služieb

Štandardom pre špecifikácie pre prepojenie pomocou sieťových služieb vo verzii 1.0 je používanie Domain Name Services (DNS) ako hierarchickej služby name servera v centrálnych bodoch Internetu.

 

§ 6
Prenos elektronickej pošty

Štandardom pre prenos elektronickej pošty vo verzii 1.1 je

a) používanie e-mailových protokolov, ktoré zodpovedajú špecifikáciám Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) na prenos elektronických poštových správ,

b) podpora chráneného prenosu dát cez kryptografický protokol Secure Sockets Layer (SSL) alebo Transport Layer Security (TLS) na zabezpečenie prenosu elektronických poštových správ.

 

§ 7
Prístup k elektronickej poštovej schránke

Štandardom pre prístup k elektronickej poštovej schránke vo verzii 1.0 je

a) používanie protokolu Post Office Protocol vo verzii 3 (POP3) alebo protokolu Internet Message Access Protocol (IMAP) pre prístup k verejným elektronickým poštovým službám,

b) podpora kryptografického protokolu Secure Sockets Layer (SSL) pri chránenom prístupe k verejným elektronickým poštovým službám.

 

§ 8
Formát elektronických poštových správ

Štandardom pre formát elektronických poštových správ vo verzii 1.1 je

a) používanie formátu Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) pri prenose elektronických poštových správ,

b) používanie formátu Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) pri chránenom prenose elektronických poštových správ.

 

Štandardy pre prístup k elektronickým službám

§ 9
Aplikačné protokoly elektronických služieb

Štandardom pre aplikačné protokoly elektronických služieb vo verzii 1.1 je

a) používanie protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) vo verzii 1.1 s prenosom dát vo formáte Extensible HyperText Markup Language (XHTML) vo verzii 1.0 na komunikáciu medzi klientom a webovým serverom,

b) podpora protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) vo verzii 1.1 a Hypertext Transfer Protocol (HTTP) vo verzii 1.0 pri webových serveroch,

c) používanie mechanizmu Hypertext Transfer Protocol State Management Mechanism na Hypertext Transfer Protocol Session Management a cookies,

d) používanie protokolu Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPs) pri chránenom prenose dát.

 

§ 10
Adresárové služby

Štandardom pre adresárové služby vo verzii 1.1 je používanie

a) aplikačného protokolu Lightweighted Directory Access Protocol vo verzii 3 (LDAP v3) na verejný prístup k adresárovým službám,

b) jazyka Directory Services Markup Language v2 (DSML v2).

 

Štandardy pre webové služby

§ 11
Middleware protokoly sieťovej komunikácie

Štandardom pre middleware protokoly sieťovej komunikácie vo verzii 1.1 je používanie

a) protokolu Simple Object Access Protocol (SOAP) minimálne vo verzii 1.2 pri komunikácii medzi servermi v rámci jednej správy a komunikácii medzi klientom a serverom,

b) webových služieb na prístup klientských aplikácií prostredníctvom Internetu na serverové aplikácie správy,

c) protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) na poskytnutie vrstvy webovej služby pre existujúcu serverovú aplikáciu a komunikáciu na aplikačnej úrovni,

d) jazyka Web Services Description Language (WSDL) na definíciu webovej služby,

e) registra Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) minimálne vo verzii 1.0 na komunikáciu medzi klientom a serverom,

f) špecifikácie OpenGIS WebMap Service (WMS) pre mapové služby.

 

Štandardy pre integráciu dát

§ 12
Popisný jazyk pre dátové prvky

Štandardom pre popisný jazyk pre dátové prvky je vo verzii 1.0 používanie jazyka Extensible Markup Language (XML) podľa World Wide Web Consortium (W3C) pre dátové prvky pri vstupe na rozhranie informačného systému verejnej správy.

 

§ 13
Prenos dátových prvkov

Štandardom pre prenos dátových prvkov vo verzii 1.1 je používanie

a) jazyka schém XML Schema Definition (XSD) minimálne vo verzii 1.0 na výmenu dátových prvkov medzi všetkými informačnými systémami verejnej správy nezávisle od účelu správy,

b) špecifikácie znakovej sady Unicode Transformation Format (UTF), a to 8 bitové kódovanie UTF-8 pre integráciu údajov.

 

Tretia časť
Štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok

§ 14
Prístupnosť webových stránok

Štandardom pre prístupnosť webových stránok vo verzii 1.1 je dodržiavanie pravidiel podľa prílohy č. 1, a to minimálne bodov 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.4, 3.5, 3.6, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 9.1, 10.1, 10.4, 11.4, 12.1, 12.4, 13.6, 13.14, 14.1, 14.4, a ak je funkčnosť dôležitá a zároveň nie je prezentovaná aj na nejakom inom mieste aj dodržiavanie bodu 8.1.

 

§ 15
Obsah webového sídla

Štandardom pre obsah webového sídla vo verzii 1.0 je

a) uvedenie vyhlásenia o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla alebo jeho časti podľa prílohy č. 1; nesplnenie konkrétnych bodov alebo pravidiel sa jednoznačne uvedie vo vyhlásení,

b) identifikácia správcu obsahu a technického prevádzkovateľa,

c) zverejnenie kontaktných informácií správcu obsahu a technického prevádzkovateľa dostupných zo všetkých stránok webového sídla, minimálne však dostupných alebo priamo uvedených na úvodnej webovej stránke,

d) uvedenie informácií, týkajúcich sa kompetencií a poskytovaných služieb správcu obsahu, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov, a to na jednej webovej stránke webového sídla,

e) zverejnenie úradných hodín správcu obsahu, ak poskytuje služby verejnosti na vyhradených pracoviskách,

f) zverejnenie textových súborov, ktoré sú uvedené v iných formátoch ako HyperText Markup Language (HTML) aj vo formáte HyperText Markup Language (HTML), a to najmenej textových súborov obsahujúcich informácie, ktorých zverejňovanie je ustanovené osobitnými predpismi,

g) poskytnutie obsahu webového sídla v anglickom jazyku, a to minimálne v rozsahu informácií uvedených v písmenách b) až e) a v prílohe č. 1 bode 14.4.

 

§ 16
Komponenty a funkcionality webových sídiel

Štandardom pre komponenty a funkcionality webových sídiel vo verzii 1.0 je

a) poskytnutie Really Simple Sindication (RSS) kanála,

b) poskytnutie vyhľadávania kľúčových výrazov, ak webové sídlo obsahuje kumulatívne viac ako 100 publikovaných informačných webových stránok.

 

Štvrtá časť
Štandardy použitia súborov

§ 17
Textové súbory

Štandardom pre textové súbory vo verzii 1.1 je

a) prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov textových súborov, ktorými sú

1. Rich Text Format (.rtf),

2. Hypertext Markup Language (.html),

3. Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3,

4. Open Document Format (.odf),

b) používanie minimálne jedného z typov formátov textových súborov uvedených v písmene a) pri odosielaní alebo zverejňovaní textových súborov, vrátane zverejňovania textových súborov na webovom sídle, najmä formátu uvedeného v písmene a) treťom bode, a to ak nie je predpokladaná ďalšia úprava textového súboru a najmä, ak je súčasťou textového súboru grafika,

c) používanie formátu (.doc) pri výmene textových dokumentov medzi verejnou správou, ak to technické podmienky umožňujú a zároveň použitie nie je zverejnením,

d) spracovanie obsahu dokumentu vo formáte Portable Document Format (.pdf) ako textového dokumentu.

 

§ 18
Grafické súbory

Štandardom pre grafické súbory vo verzii 1.1 je pre

a) rastrovú grafiku prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov grafických súborov, ktorými sú

1. Graphics Interchange Format (.gif),

2. Portable Network Graphics (.png),

3. Joint Photographic Experts Group (.jpg),

4. Geographic Tagged Image File Format (.geoTIF),

5. Tagged Image File Format (.tif),

b) rastrovú grafiku používanie minimálne jedného z typov formátov grafických súborov uvedených v písmene a) pri odosielaní alebo zverejňovaní grafických súborov, vrátane zverejňovania grafických súborov na webovom sídle,

c) vektorovú grafiku prijímanie a spracovávanie všetkých doručených formátov grafických súborov, ktorými sú

1. Shapefile (.shp, .shx, .dbf, .prn),

2. Shockwave Flash (.swf),

3. Scalable Vector Graphics (.svg),

d) vektorovú grafiku používanie minimálne jedného z typov formátov grafických súborov uvedených v písmene c) pri odosielaní alebo zverejňovaní grafických súborov, vrátane zverejňovania grafických súborov na webovom sídle,

e) grafiku uloženú v textových súboroch dodržiavanie štandardu pre textové súbory.

 

§ 19
Audio a video súbory

Štandardom pre audio a video súbory vo verzii 1.1 je

a) prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov audio a video súborov, ktorými sú

1. Moving Picture Experts Group (.mpg, .mpeg a podobne), a to formátov MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, alebo MPEG-7,

2. MPEG-1 Audio Layer III (.mp3),

3. XVID,

4. OGG (.ogg),

b) používanie minimálne jedného z typov formátov audio a video súborov uvedených v písmene a) pri odosielaní alebo zverejňovaní audio a video súborov, vrátane zverejňovania audio a video súborov na webovom sídle.

 

§ 20
Súbory pre audio a video streaming

Štandardom pre súbory pre audio a video streaming vo verzii 1.0 je používanie formátu H.261 (.sqcif, .qcif, .cif, .4cif, .16cif) a novších verzií pre audio a video streaming.

 

§ 21
Prezentačné súbory

Štandardom pre prezentačné súbory vo verzii 1.0 je odosielanie alebo zverejňovanie formátu Microsoft PowerPoint (.pps, .ppt).

 

§ 22
Formáty pre kompresiu súborov

(1) Štandardom pre formáty pre kompresiu súborov vo verzii 1.1 je

a) prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov kompresných súborov, ktorými sú

1. ZIP (.zip),

2. TAR (.tar),

3. GZIP (.gz),

b) používanie minimálne jedného z typov formátov pre kompresiu súborov uvedených v písmene a) pri odosielaní alebo zverejňovaní kompresných súborov, vrátane zverejňovania kompresných súborov na webovom sídle.

(2) Na súbory obsiahnuté v kompresných súboroch sa vzťahujú ustanovenia § 17 až 21.

 

Piata časť
Štandardy názvoslovia elektronických služieb

§ 23
Tvar e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy

Štandardom pre tvar e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy vo verzii 1.0 je

a) používanie celého mena používateľa pri názvoch osobných e-mailových adries zamestnancov povinnej osoby poskytnutých prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy,

b) používanie e-mailovej adresy používateľa bez diakritiky pred deliacim znakom @ v tvare „meno.priezvisko“,

c) používanie čísla za priezviskom, bez medzery, ak je identické meno aj priezvisko viacerých užívateľov.

 

§ 24
Tvar generických e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy

Štandardom pre tvar generických e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy vo verzii 1.1 je používanie

a) pravidiel, že

1. generické e-mailové adresy špecifických funkcií v orgánoch verejnej správy majú pred deliacim znakom @ názov funkcie bez diakritiky, napríklad „minister“, „tajomnik“, „veduci“, „predseda“, „primator“, „starosta“,

2. e-mailové adresy orgánov verejnej správy slúžiace na poskytovanie informácií osobám podľa osobitného zákona2) majú pred deliacim znakom @ tvar „info“,

3. e-mailové adresy prevádzkovateľov webových stránok orgánov verejnej správy slúžiace pre ich komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou majú pred deliacim znakom @ tvar „webmaster“,

4. e-mailová adresa orgánu verejnej správy, ktorá prevádzkuje elektronickú podateľňu slúžiacu pre kontakt s ňou, má pred deliacim znakom @ tvar „podatelna“,

5. e-mailová adresa orgánu verejnej správy, ktorá slúži na prijímanie sťažností má pred deliacim znakom @ tvar „staznosti“,

6. e-mailové adresy útvarov orgánov verejnej správy slúžiace pre ich komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou majú pred deliacim znakom @ iba zaužívanú skratku útvaru,

7. e-mailová adresa gestorov štandardov pre informačné systémy verejnej správy, ktorá slúži pre komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou týkajúcu sa štandardov, ktoré sú v ich gescii, má pred deliacim znakom @ tvar „standard“,

b) e-mailových adries uvedených v písmene a) v prvom až siedmom bode pri elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej správy a s verejnosťou.

 

§ 25
Tvar doménových mien webových sídiel orgánov štátnej správy

Štandardom pre tvar doménových mien webových sídiel orgánov štátnej správy je vo verzii 1.0 používanie tvaru „www.zaužívaná skratka bez diakritiky.gov.sk“ pre názvy webových sídiel orgánov štátnej správy; ak dva alebo viac orgánov štátnej správy majú rovnakú zaužívanú skratku, skratka sa doplní o nasledujúce písmená z názvu daných orgánov.

 

Šiesta časť
Bezpečnostné štandardy

Štandardy pre architektúru riadenia

§ 26
Riadenie informačnej bezpečnosti

Štandardom pre riadenie informačnej bezpečnosti vo verzii 1.1 je

a) určenie osoby alebo osôb zodpovedných za informačnú bezpečnosť vrátane zodpovednosti za bezpečnosť všetkých informačných systémov verejnej správy,

b) určenie jednotlivých úloh osoby alebo osôb zodpovedných za informačnú bezpečnosť v súlade s bezpečnostnou politikou povinnej osoby,

c) zabezpečenie koordinácie aktivít jej organizačných zložiek pri riešení informačnej bezpečnosti,

d) určenie konkrétnej zodpovednosti za jednotlivé aktíva povinnej osoby,

e) určenie bezpečnostných pozícií v informačných systémoch verejnej správy, určenie bezpečnostných požiadaviek na jednotlivé pozície a určenie, ktoré pozície nie je možné navzájom zlúčiť; bezpečnostnými pozíciami sú najmä správca systému, operátor, používateľ, audítor a programátor,

f) vypracovanie a schválenie bezpečnostnej politiky povinnej osoby, ktorej obsahom je

1. určenie bezpečnostných cieľov povinnej osoby z hľadiska informačnej bezpečnosti,

2. určenie spôsobov vyhodnocovania bezpečnostných cieľov, kritérií vyhodnocovania ich dosahovania, spôsobov priebežného hodnotenia ich adekvátnosti a spôsobov kontroly postupov využívaných na ich dosahovanie,

3. určenie úlohy vedenia povinnej osoby pri zaisťovaní informačnej bezpečnosti a uvedenie vyhlásenia vedenia povinnej osoby o podpore bezpečnostnej politiky,

4. určenie všeobecných a špecifických zodpovedností a povinností v oblasti informačnej bezpečnosti a stanovenie potrebných pozícií pre manažment informačnej bezpečnosti,

5. určenie povinnosti pre zaistenie nenarušenia informačnej bezpečnosti povinnej osoby,

6. zhodnotenie súladu bezpečnostnej politiky povinnej osoby so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi povinnej osoby a jej zmluvnými záväzkami,

7. určenie požiadaviek na informačné systémy verejnej správy, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov povinnej osoby a jej zmluvných záväzkov a určenie spôsobu vedenia a aktualizácie dokumentácie o informačných systémoch verejnej správy,

8. určenie rozsahu a úrovne ochrany všetkých informačných systémov verejnej správy vrátane hodnotenia slabých miest a ohrození,

9. určenie rámca pre manažment rizík u povinnej osoby v súvislosti s aktívami, od ktorých závisí činnosť informačných systémov verejnej správy, alebo ktoré závisia od činnosti informačných systémov verejnej správy; rámec určí, najmä ktoré aktíva sú pre povinnú osobu kritické, čo ich ohrozuje a zásady ich ochrany,

10. určenie rozsahu a periodicity auditu informačnej bezpečnosti u povinnej osoby a zároveň určenie udalosti v informačných systémoch verejnej správy, o ktorých sa bude vytvárať záznam auditu,

11. určenie operačných procedúr pre zálohovanie a určenie aké skupiny údajov, v akom rozsahu, akým spôsobom a s akou periodicitou sa budú zálohovať v prevádzkovej zálohe a archivačnej zálohe,

12. určenie periodicity monitorovania bezpečnosti a aktualizácie softvéru,

13. určenie dokumentov, ktoré povinná osoba na zaistenie informačnej bezpečnosti vypracuje a uvedie ich zoznam,

14. určenie postupu pri revízii bezpečnostnej politiky povinnej osoby, vrátane periodicity pravidelných a dôvodov mimoriadnych revízií bezpečnostnej politiky,

g) zabezpečenie realizácie a dodržiavania schválenej bezpečnostnej politiky povinnej osoby,

h) určenie bezpečnostných procedúr podľa technickej normy3).

 

§ 27
Personálna bezpečnosť

Štandardom pre personálnu bezpečnosť vo verzii 1.0 je

a) zabezpečenie, aby boli všetci zamestnanci povinnej osoby a osoby, ktoré vykonávajú činnosti pre povinnú osobu vyplývajúce zo zmluvných záväzkov (ďalej len „tretia strana“) poučení o schválenej bezpečnostnej politike a o povinnostiach z nej vyplývajúcich,

b) zabezpečenie, aby boli zamestnanci povinnej osoby a tretia strana poučení o svojich právach a povinnostiach predtým, ako získajú prístup k informačnému systému verejnej správy; v prípade rozdielnych práv a povinností pre rôzne informačné systémy verejnej správy sa poučenie zopakuje a jeho obsah sa primerane upraví,

c) zabezpečenie, aby povinnosti vyplývajúce z bezpečnostnej politiky povinnej osoby a z pracovného zaradenia zamestnanca boli uvedené v jeho pracovnej zmluve,

d) vypracovanie postupu pre disciplinárne konanie voči zamestnancovi alebo voči tretej strane, ktorí porušia bezpečnostnú politiku povinnej osoby alebo niektorý zo súvisiacich predpisov,

e) zabezpečenie povinnosti zamestnancov oznamovať bezpečnostné incidenty v súlade s postupmi podľa § 34,

f) vypracovanie postupu pri ukončení pracovného pomeru vlastného zamestnanca a pri ukončení spolupráce s externým pracovníkom alebo treťou stranou, ktorým sa zabezpečí

1. prípadné obmedzenie voči bývalému zamestnancovi, ktorými sú najmä mlčanlivosť, obmedzenia na výkon činností po istú dobu po ukončení zamestnania,

2. navrátenie pridelených zariadení, ktorými sú najmä počítače, pamäťové médiá, čipové karty a navrátenie informačných aktív, ktorými sú najmä programy, dokumenty a údaje,

3. odstránenie informácií povinnej osoby zo súkromných zariadení zamestnanca, ktorými sú najmä počítače, notebooky, pamäťové médiá a personal digital assistant (PDA),

4. zrušenie prístupových práv v informačných systémoch verejnej správy,

5. odovzdanie výsledkov práce v súvislosti s informačnými systémami verejnej správy, ktorými sú najmä programy vrátane dokumentácie a vlastné elektronické dokumenty.

 

§ 28
Manažment rizík pre oblasť informačnej bezpečnosti

Štandardom pre manažment rizík pre oblasť informačnej bezpečnosti vo verzii 1.1 je

a) implementácia systému riadenia a monitorovania rizík v súvislosti s informačnými systémami verejnej správy podľa technických noriem 4) a pravidelné zbieranie relevantných údajov súvisiacich s rizikami,

b) používanie systému riadenia a monitorovania rizík pri všetkých procesoch riadenia informačnej bezpečnosti,

c) identifikácia, analýza a hodnotenie rizík spojených s využívaním aktív a informačných systémov verejnej správy mimo priestorov povinnej osoby a zavedenie primeraných postupov a opatrení,

d) analyzovanie procesov povinnej osoby, ktoré sú podstatné pre plnenie činnosti povinnej osoby z hľadiska ich závislosti na informačných systémoch verejnej správy a určenie procesov, ktoré nemôžu prebiehať v prípade výpadku alebo obmedzenia funkčnosti príslušných informačných systémov verejnej správy; tieto procesy sú kritickými procesmi,

e) analyzovanie rizík, vyplývajúcich z hrozieb voči informačným systémom verejnej správy, od ktorých závisia kritické procesy; tieto informačné systémy sú kritickými informačnými systémami verejnej správy,

f) vypracovanie plánov na obnovu činnosti znefunkčnených, poškodených alebo zničených kritických informačných systémov verejnej správy.

 

§ 29
Kontrolný mechanizmus riadenia informačnej bezpečnosti

Štandardom pre kontrolný mechanizmus riadenia informačnej bezpečnosti vo verzii 1.1 je

a) dodržiavanie bezpečnostnej politiky a zabezpečenie a vykonávanie vnútornej kontroly alebo auditu informačnej bezpečnosti, ktorého periodicita sa určuje v bezpečnostnej politike,

b) zabezpečenie archivácie, ochrany a vyhodnocovania záznamu auditu.

 

Štandardy minimálneho technického zabezpečenia

§ 30
Ochrana proti škodlivému softvéru

Štandardom pre ochranu proti škodlivému softvéru vo verzii 1.1 je

a) zabezpečenie integrácie ochrany pred škodlivým softvérom pre informačné systémy verejnej správy vrátane kontroly elektronickej pošty, webových stránok povinnej osoby a všetkých používaných zariadení informačného systému verejnej správy,

b) zabezpečenie integrácie ochrany pred spamom,

c) používanie len legálneho a schváleného softvéru,

d) určenie pravidiel pre sťahovanie softvéru prostredníctvom externých sietí,

e) podpora zabezpečenia autenticity a integrity elektronických dokumentov pomocou kryptografických prostriedkov, ktorými sú najmä elektronický podpis a Media Access Control (MAC adresa),

f) podpora šifrovania elektronických dokumentov.

 

§ 31
Sieťová bezpečnosť

Štandardom pre sieťovú bezpečnosť vo verzii 1.1 je

a) zabezpečenie ochrany vonkajšieho a vnútorného prostredia prostredníctvom nástroja sieťovej bezpečnosti (firewall) pre informačné systémy verejnej správy,

b) vedenie evidencie o všetkých miestach prepojenia sietí v správe povinnej osoby vrátane prepojení s externými sieťami,

c) zabezpečenie, aby pre každé prepojenie podľa písmena b) bola vypracovaná politika riadenia prístupu medzi týmito sieťami podľa § 38.

 

§ 32
Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia

Štandardom pre fyzickú bezpečnosť a bezpečnosť prostredia vo verzii 1.0 je

a) umiestnenie informačného systému verejnej správy v takom priestore, aby informačný systém verejnej správy alebo aspoň jeho najdôležitejšie komponenty boli chránené pred nepriaznivými prírodnými vplyvmi a vplyvmi prostredia, možnými dôsledkami havárií technickej infraštruktúry a fyzickým prístupom nepovolaných osôb (ďalej len „zabezpečený priestor“),

b) oddelenie zabezpečeného priestoru od ostatných priestorov fyzickými prostriedkami najmä stenami a zábranami,

c) zabezpečenie, aby sa v okolí zabezpečeného priestoru nevyskytovali zariadenia, ktorými sú najmä kanalizácia a vodovod alebo materiály, ktorými sú najmä horľaviny, ktoré by mohli ohroziť informačný systém verejnej správy umiestnený v tomto zabezpečenom priestore,

d) vypracovanie a implementácia pravidiel pre prácu v zabezpečenom priestore,

e) zabezpečenie ochrany pred výpadkom zdroja elektrickej energie pre tie časti informačného systému verejnej správy, ktoré vyžadujú nepretržitú prevádzku a zabezpečenie, aby takýto výpadok nenastal,

f) zabezpečenie, aby boli záložné kapacity informačného systému verejnej správy najmä výpočtové prostriedky, pamäťové médiá s programovým vybavením a údajmi, umiestnené v sekundárnom zabezpečenom priestore, dostatočne vzdialenom od zabezpečeného priestoru,

g) zabezpečenie, aby bola prevádzka, používanie a manažment informačného systému verejnej správy v súlade s osobitnými predpismi, vnútornými predpismi povinnej osoby a jej zmluvnými záväzkami,

h) vypracovanie, zavedenie a kontrola dodržiavania pravidiel pre

1. údržbu, uchovávanie a evidenciu technických komponentov informačného systému verejnej správy a zariadení informačného systému verejnej správy,

2. používanie zariadení informačného systému verejnej správy na iné účely, na aké boli pôvodne určené,

3. používanie zariadení informačného systému verejnej správy mimo určených priestorov,

4. vymazávanie, vyraďovanie a ničenie zariadení informačného systému verejnej správy,

5. prenos technických komponentov informačného systému verejnej správy alebo zariadení informačného systému verejnej správy mimo priestorov povinnej osoby,

6. narábanie s elektronickými dokumentmi, dokumentáciou systému, pamäťovými médiami, vstupnými a výstupnými údajmi informačného systému verejnej správy tak, aby sa zabránilo ich neoprávnenému zverejneniu, odstráneniu, poškodeniu alebo modifikácii,

i) uchovávanie a aktualizácia dokumentácie o informačnom systéme verejnej správy a o všetkých jeho procesoch,

j) stanovenie parametrov pre informačné systémy verejnej správy, ktoré definujú maximálnu prípustnú dobu výpadku informačného systému verejnej správy a vytvorenie a zavedenie opatrení, ktoré sú zamerané na riešenie obnovy prevádzky v prípade výpadku informačného systému verejnej správy.

 

§ 33
Aktualizácia softvéru

Štandardom pre aktualizáciu softvéru vo verzii 1.0 je

a) zabezpečenie aktualizácie verzií inštalovaného ochranného softvéru a nástroja sieťovej bezpečnosti (firewallu), vrátane zabezpečenia všetkých ostatných komponentov a pripájaných prostriedkov,

b) vykonanie aktualizácie minimálne v súlade s bezpečnostnou politikou.

 

§ 34
Monitorovanie a manažment bezpečnostných incidentov

Štandardom pre monitorovanie a manažment bezpečnostných incidentov vo verzii 1.1 je

a) vypracovanie politiky obsahujúcej

1. postup informovania o bezpečnostných incidentoch a odhalených slabých miestach informačných systémov verejnej správy, najmä za účelom včasného prijatia preventívnych a nápravných opatrení,

2. postup pri riešení jednotlivých typov bezpečnostných incidentov a spôsob ich vyhodnocovania,

3. spôsob evidencie bezpečnostných incidentov a použitých riešení,

b) zabezpečenie, aby o postupoch podľa písmena a) boli primeraným spôsobom informovaní všetci používatelia informačného systému verejnej správy, a aby boli tieto postupy dodržiavané,

c) zavedenie evidencie každého výpadku informačného systému verejnej správy a spôsobu jeho riešenia,

d) pre povinné osoby podľa § 3 ods. 1 zákona používanie systému na detekciu prienikov, ktorý bude monitorovať bezpečnosť najmenej v rozsahu Intrusion Detection System (IDS),

e) vytvorenie a prevádzka kontaktného miesta povinnej osoby pre ohlasovanie bezpečnostných incidentov a odhalených slabých miest informačných systémov verejnej správy v správe povinnej osoby.

 

§ 35
Periodické hodnotenie zraniteľnosti

Štandardom pre periodické hodnotenie zraniteľnosti vo verzii 1.0 je pravidelné hodnotenie slabých miest a ohrození informačného systému verejnej správy identifikovaných podľa bezpečnostnej politiky s periodicitou najmenej raz ročne.

 

§ 36
Zálohovanie

Štandardom pre zálohovanie vo verzii 1.1 je

a) zabezpečenie vytvorenia archivačnej zálohy a prevádzkovej zálohy podľa periodicity určenej v bezpečnostnej politike, najmenej raz za týždeň, ak ide o prevádzkovú zálohu a najmenej raz za dva mesiace, ak ide o archivačnú zálohu,

b) vyhotovenie archivačnej zálohy v dvoch kópiách,

c) zabezpečenie vykonania testu funkcionality dátového nosiča archivačnej zálohy a prevádzkovej zálohy a v prípade nefunkčnosti, najmä pri nečitateľnosti alebo chybách pri čítaní, opätovné vytvorenie zálohy na inom dátovom nosiči,

d) zabezpečenie vykonania testu procedúr obnovy informačného systému verejnej správy a údajov z prevádzkovej zálohy najmenej raz za šesť mesiacov.

 

§ 37
Fyzické ukladanie záloh

Štandardom pre fyzické ukladanie záloh vo verzii 1.0 je

a) fyzické ukladanie prevádzkových záloh, jednej kópie archivačnej zálohy a dátových nosičov s licencovaným softvérom do uzamykateľného priestoru,

b) fyzické ukladanie druhej kópie archivačnej zálohy v inom objekte ako sa nachádzajú technické prostriedky informačného systému verejnej správy, ktorého údaje boli archivované tak, aby bolo minimalizované riziko poškodenia alebo zničenia dátových nosičov archivačnej zálohy v dôsledku požiaru, záplavy alebo inej živelnej pohromy.

 

§ 38
Riadenie prístupu

Štandardom pre riadenie prístupu vo verzii 1.1 je

a) zavedenie identifikácie používateľa a následnej autentizácie pri vstupe do informačného systému verejnej správy,

b) vypracovanie politiky riadenia prístupu k údajom a funkciám informačného systému verejnej správy založenej na zásade, že používateľ má prístup iba k tým údajom a funkciám, ktoré sú potrebné na vykonávanie jeho úloh,

c) určenie postupu a zodpovednosti v súvislosti s prideľovaním prístupových práv používateľom,

d) určenie požiadaviek, ktoré majú používatelia v súlade s bezpečnostnou politikou dodržiavať pri používaní informačného systému verejnej správy,

e) automatické zaznamenávanie zmien v pridelenom prístupe a ich archivácia počas celej doby činnosti informačného systému verejnej správy,

f) určenie bezpečnostných zásad pre mobilné pripojenie, ktorým je najmä prenosný počítač a personal digital assistant (PDA), do informačného systému verejnej správy a pre prácu na diaľku,

g) zabezpečenie, aby používatelia nepoužívali informačné systémy verejnej správy na nelegálne účely,

h) zamedzenie prístupu systémových administrátorov ku všetkým údajom v informačnom systéme verejnej správy, ktoré nepotrebujú pre výkon svojej činnosti, ktorými sú najmä citlivé údaje v databázach,

i) automatické zaznamenávanie každého prístupu každého používateľa vrátane administrátora do informačného systému verejnej správy a zamedzenie možnosti zmeny týchto záznamov bez schválenia zodpovednou osobou určenou podľa § 26 ods. 1 písm. a),

j) vedenie formalizovanej dokumentácie prístupových práv všetkých používateľov informačného systému verejnej správy.

 

§ 39
Aktualizácia informačno-komunikačných technológií

Štandardom pre aktualizáciu informačno-komunikačných technológií vo verzii 1.0 je

a) zavedenie postupov so zahrnutím bezpečnostných požiadaviek a schvaľovacieho procesu pre

1. zmenu konfigurácie, zavádzanie nových alebo aktualizáciu a rozširovanie funkcionality existujúcich informačných systémov verejnej správy alebo ich častí; v prípade automatizovanej on-line aktualizácie sa schvaľovanie zavádza iba, ak si vyžaduje finančné zdroje alebo je aktualizácia príliš rozsiahla,

2. zavádzanie nových informačno-komunikačných technológií u povinnej osoby najmä s ohľadom na zaistenie kompatibility a zachovanie potrebnej úrovne bezpečnosti,

b) menovanie zástupcu správcu alebo prevádzkovateľa informačného systému verejnej správy, zodpovedného za informačnú bezpečnosť a činnosti podľa písmena a),

c) menovanie zástupcu dodávateľa, ak je dodávateľom činnosti podľa písmena a) tretia strana, zodpovedného za informačnú bezpečnosť,

d) vykonanie testovania pre činnosti podľa písmena a) a vytvorenie dokumentácie o spôsobe testovania a o dosiahnutých výsledkoch, a to najmenej vykonanie interného používateľského testovania v rozsahu minimálne jedného týždňa pred odovzdaním informačného systému verejnej správy, jeho časti alebo súvisiacej aplikácie dodávateľom a zahrnutie jeho výstupov do dokumentácie o spôsobe testovania a o dosiahnutých výsledkoch,

e) vedenie dokumentácie najmä pre nové informačné systémy verejnej správy alebo ich časti, ktorá obsahuje

1. používateľskú dokumentáciu, ktorou je dokumentácia o používaní,

2. administrátorskú dokumentáciu, ktorou je dokumentácia o správe prevádzky produktu,

3. prevádzkovú dokumentáciu, ktorou je dokumentácia o architektúre informačného systému verejnej správy alebo jeho časti, jeho konfigurácii a väzbách na existujúce informačné systémy verejnej správy.

 

§ 40
Účasť tretej strany

Štandardom pre účasť tretej strany vo verzii 1.0 je

a) analýza rizík, vyplývajúcich z činnosti tretích strán v informačných systémoch verejnej správy, najmä dodávateľov, externých spolupracovníkov, štátnych orgánov, fyzických osôb a zaistenie takých technických, organizačných a právnych podmienok pre činnosť tretích strán v informačných systémoch verejnej správy, aby nebola narušená bezpečnosť informačného systému verejnej správy a bezpečnostná politika povinnej osoby,

b) zabezpečenie, aby boli v zmluvách s treťou stranou o poskytovaní služieb súvisiacich s informačným systémom verejnej správy alebo jej informačno-komunikačnými technológiami uvedené bezpečnostné požiadavky na tieto služby, a to vrátane služieb poskytovaných interne aj externe (outsourcing),

c) zamedzenie prístupu tretích strán ku všetkým údajom v informačnom systéme verejnej správy, ktoré sa považujú za aktíva,

d) zabezpečenie kontroly plnenia bezpečnostných požiadaviek podľa písmena b),

e) zabezpečenie, aby nesplnenie bezpečnostných požiadaviek podľa písmen b) a c) alebo podľa § 39 ods. 1 bolo dôvodom na neukončenie príslušnej etapy projektu alebo neschválenie prevzatia vykonávanej činnosti.

 

Siedma časť
Dátové štandardy

§ 41
Výmena údajov o osobe medzi informačnými systémami verejnej správy

Štandardom pre výmenu údajov o osobe medzi informačnými systémami verejnej správy vo verzii 1.0 je použitie dátových prvkov uvedených v prílohe č. 2.

 

§ 42
Formáty elektronických formulárov

Štandardom pre formáty elektronických formulárov vo verzii 1.0 je používanie jazyka Extensible Markup Language (XML) a formátu súboru .xml.

 

§ 43
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 14. júla 2006 č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (oznámenie č. 464/2006 Z. z.).

 

§ 44
Účinnosť

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2008, s výnimkou § 3 písm. c), § 6 písm. b), § 8 písm. b), § 9 písm. d), § 10 písm. b), § 15 a 16, § 18 písm. a) druhého a štvrtého bodu a písm. c), § 19 písm. a) tretieho a štvrtého bodu, § 21, § 22 ods. 1 písm. a) druhého a tretieho bodu, § 26 písm. c) až e) a písm. f) tretieho bodu, § 27, § 28 písm. b) až f), § 29 písm. b), § 30 písm. d) až f), § 31 písm. b) a c), § 32, § 34 písm. a) až c) a e), § 36 písm. d), § 38 písm. b) až j) a § 39 až 42, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2009.

 

Ján Počiatek
minister financií


Poznámky pod čiarou:

1) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z..
2) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) ISO/IEC 21827 Information technology -- Systems Security Engineering -- Capability Maturity Model (SSE-CMM®).
4) STN ISO/IEC 27001 Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti.
STN ISO/IEC 13335 Informačné technológie.