Technológie a štandardy

Na základe zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií dňa 14.6.2006 výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Tento výnos špecifikuje štandardy pre používané technológie, protokoly a zvyklosti, ktoré by mal dodržiavať každý subjekt verejnej správy pri implementácii svojich IS. Tento výnos nadobudol účinnosť dňa 1.8.2006. K tomuto výnosu bol vydaný metodický pokyn k štandardom pre informačné systémy verejnej správy a ich rozdeleniu a neáležitostiam, spôsobu ich aktualizácie a oblastiam ih uplatnenia pre informačné systémy verejnej správy a tiež metodický pokyn na popis dátových štandardov, ktoré naodbudli účinnosť dňa 1.10.2006 .

Aktuálne pripravuje Ministerstvo financií (ako nový subjekt zodpovedný za túto oblasť podľa zákona č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) nový výnos o štandardoch pre ISVS, ktorý by mohol byť schválený niekedy v 3. alebo 4. štvrťroku tohto roka a do platnosti by mal vstúpiť do konca roka.  Toto nové znenie má 2 prílohy: príloha č. 1: Štandardy prístupnosti webových stránok, špecifikuje zásady, ktoré by mal poznať každý dobrý web-dizajnér (predpokladám, že ten, ktorý Vám spravuje extranet ich pozná) a príloha č. 2: Katalóg dátových prvkov, špecifikuje údaje o základných údajových entitách, ktoré sa budú vymieňať medzi systémami verejnej správy.

Komentované znenie (vrátane niektorých OS, aplikácií, ..., ktoré tieto štandardy implementujú, príp. vedia vytvárať, upravovať a/alebo zobrazovať) oboch výnosov nájdete v tejto sekcii.