OPIS v skratke

Operačný program informatizácia spoločnosti(OPIS) je referenčným dokumentom, vďaka ktorému v období rokov 2007-2013 bude poskytovaná podpora zo štrukturálnych fondov EÚ na projekty informatizácie spoločnosti. Hlavným cielom OPISu je vytvorenie vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky. www.informatizacia.sk/co-je-opis-/1865s

Pre občanov to znamená vytvorenie elektronickej verejnej správy, ktorá zjednoduší a urýchli vybavovanie po úradoch. Ďalšou snahou OPISu je rozšírenie širokopásmového internetu každému občanovi, či už sociálne slabším občanom, alebo starším občanom.

OPIS má 3 prioritné osi na ktoré bude poskytovaná nenávratná finančná pomoc:

Čo sa týka informácií a dakumentov k predkladaniu žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rôzne vaše projekty, môžete ich nájsť na stránke www.informatizacia.sk/informacie-pre-ziadatelov/1870s.