Otázky a odpovede

Prečo vôbec informatizácia samospráv, čo to prinesie občanovi?

Čo prinesie informatizácia úradu / zastupiteľom obce?

Samosprávy nemajú peniaze (ani na dôležitejšie veci, ako napr. doprava a bezpečnosť občanov), IT stojí veľa penazí, ako môžu informatizovať?

Aký je vzťah web stránok samospráv a informatizácie?

Ako má postupovať malá obec pri informatizácii?

 


Otázka: Prečo vôbec informatizácia samospráv, čo to prinesie občanovi?

Odpoveď:

Informatizácia prinesie uľahčenie a zjednodušenie prístupu, transparetnost, efektívnejšie fungovanie samosprávy a úradu (t.j. menej peňazí minutých z verejných prostriedkov - daní občanov).

Ďalšou výhodou pre občana je zjednodušenie prístupu k informáciám a službám, ktoré mu samospráva je povinná (alebo aj nie je) poskytovať. Z pohodlia svojho domova môže napríklad podávať podania, zaplatiť dane, zistiť si najnovšie informácie z diania v obci, dostať sa k informáciám prejednávaným na zasadnutiach zastupiteľstva, ...

 


Otázka: Čo prinesie informatizácia úradu / zastupiteľom obce?

Odpoveď:

Mohlo by sa zdať, že informatizácia prinesie len ďalšiu prácu a tým aj vyššie výdaje obce. No nie je to tak z dvoch dôvodov:

  1. Výdaje sa môžu až z 85% hradiť z verejných prostriedkov. Je treba si len dobre pripraviť projekt a požiadať o pridelenie NFP. V prípade úspechu samospráva získa za málo peňazí veľkého pomocníka.
  2. Aj v prípade ak nepožiadate o NFP (prípadne Vám nebudú prostriedky pridelené) samospráva v konečnom dôsledku získa. Zisk bude to, že občan bude mať jednoduchší prístup k službám a informáciám a tiež v prípade vhodného riešenia získa ušetrenie práce na úrade, pretože veľká časť práce úradníkov môže byť nahradená informačnými technológiami. Čiže na začiatku to možno bude viac práce a vyššie výdaje, ale z dlhodobého hľadiska sa môže jednať o ušetrenie nemalých finančných prostriedkov, ktoré potom môžu byť využité na iné účely.

 


Otázka: Samosprávy nemajú peniaze (ani na dôležitejšie veci, ako napr. doprava a bezpečnosť občanov), IT stojí veľa penazí, ako môžu informatizovať?

Odpoveď:

EU v rámci operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS) vyčlenila 993 095 405 € (cca 30 miliard Sk) na informatizáciu spoločnosti a v rámci nej aj na informatizáciu verejnej spravy (vrátane samospráv) na Slovensku. Tieto peniaze majú byť použité v súlade s OPIS v rokoch 2007 - 2013. Na samosprávy má z celkovej sumy ísť cca 50%. Nutnou podmienkou však je, aby samosprávy boli pripravené tieto prostriedky účelne využiť na prioritné úlohy OPIS. Preto je potrebné, aby v rámci svojich možností a najakutálnejších potrieb začali už dnes. Existujú hotové riešenia, ktoré môžu nasadiť a ktoré prinesú výrazný prínos pre občanov, predstaviteľov samospráv (poslanci a starosta) a aj úradníkov na miestnom úrade či magistráte. Momentálne je najdôležitejšou akútnou povinnosťou samospráv nad 1.000 obyvatelov (povinných osôb podľa zákona 275/2006; ak chce žiadať o NFP v rámci OPIS aj menšia obec, je povinná vypracovať a nechať si schváliť KRIS aj ona) vypracovať Koncepciu rozvoja informačných systémov (KRIS) podľa metodického pokynu Ministerstva financií SR a doručiť ju do konca decembra 2008 na Ministertsvo financií SR na schválenie (termín 31.12.2008 je potvrdený MF SR na náš dotaz, nie je však zatiaľ ministerstvom zverejnený; nesprávne predpokladaný termín pre podanie KRIS na MF SR je 30.09.2008, ktorý platí pre orgány štátnej správy, nie však pre samosprávy).

 


Otázka: Aký je vzťah web stránok samospráv a informatizácie?

Odpoveď:

Web stránky sú prostriedok pre prezentáciu samospráv a súčasne najvhodnejší vstupný bod pre elektronický prístup občanov k elektronickej samospráve (prístup k informáciám, elektronická podateľňa, ...). Avšak vnútri samosprávy musí byť adekvátny systém, ktorý bude tieto služby podporovať - napr. zverejní infomrácie o zasadnutí, alebo elektronické podanie občana automaticky zaradí do prišlej pošty a zaregistruje ho v registratúre a následne ho postúpi na spracovanie príslušnému úradníkovi. Je ideálne, ked čo najviac infomácií dokáže systém spracovať sám a doručiť odpoveď občanovi okamžite alebo v čo najkratšom čase.

 


Otázka: Ako má postupovať malá obec pri informatizácii?

Odpoveď:

V prvom rade (najmä ak chce obec neskôr požiadať o NFP z verejných prostriedkov, napr. OPIS-u) je treba si spracovať vlastnú koncepciu rozvoja informačných systémov, schváliť ju v zastupiteľstve. Koncepciu si môže obec nechať vypracovať aj kvalifikovanou inštitúciou (firmou, agentúrou), ktorá má väčšie skúsenosti s potrebnými technológiami a legislatívou.

Ďalej je treba postupovať v súlade s touto koncepciou. V prípade ak nastanú zmeny (legislatívne, technologické, ...) a z toho dôvodu je potrebné koncepciu upraviť, je treba túto novú verziu schváliť v zastupiteľstve a opäť zaslať na schválenie Ministerstvu financií SR.