Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr - zákon č. 546/2010 Z.z.

Aktuálnou témou v oblasti informatizácie verejnej správy je od začiatku roka 2011 implementácia zákona č. 546/2010 Z.z. - povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Zákon je platný od 1. januára 2011 a novelou zákona č. 211/2000 Z.z. o o slobodnom prístupe k informáciám ukladá všetkým povinným osobám zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy, ktoré obsahujú informáciu získanú za verejné prostriedky, alebo sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Ministerstvá, orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a nimi založené právnické osoby zverejňujú zmluvy v centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie úrad vlády SR. Ostatné povinné osoby - najmä mestá, obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby, v ktorých majú majetkový podiel, zverejňujú podľa zákona na svojom webovom sídle a ak ho nemajú, tak v Obchodnom vestníku (zaslaním zmluvy). Popri zmluvách zákon ukladá aj povinnosť zverejňovať objednávky a faktúry od limitu, ktorý môže stanoviť vlád SR.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr s potrebnou funkčnosťou a obsahom nie je triviálna záležitosť, je na to potrebná internetová aplikácia s databázou. Jednoduché "zavesenie" dokumentu na webovú stránku vo forme zoznamu alebo tabulky, prípadne len vo forme zoskenovaného obrázku je nedostatočné nielen plnenie samotného účelu zákona a pre verejnosť, ale aj pre samotného zverejňovateľa - je to pre neho zdroj problémov v budúcnosti.

Na našom portáli Vám ponúkame Verejný register odberateľských vzťahov, ktorý Vám umožní plnenie zákonnej povinnosti prakticky okamžite a so všetkou potrebnou funkčnosťou.

Plné znenie zákona č. 546/2010 Z.z. nájdete dole v prílohe. V súčasnosti sa pripravujú ďalšie usmernenia a nariadenie vlády SR, ktoré upresnia podmienky povinného zverejňovania.

 

PrílohaVeľkosť
2010c197z546.pdf42.88 KB