eInclusion

Pod elektronickou inklúziou, v skratke e-Inklúzia (e-Inclusion), rozumieme súbor politík a aktivít, ktorých cieľom je eliminovať existujúcu "digitálnu priepasť" (digital gap) v spoločnosti, t.j. rozdiel medzi tými, ktorí majú prístup k moderným informačným a komunikačným technológiam, ako aj schopnosti a zručnosti ich využívať a tými, ktorí tento prístup a potrebné zručnosti nemajú. Elektronická (resp. digitálna) inklúzia je súčasťou procesu sociálnej inklúzie. Jej cieľom je vytvorenie "európskej informačnej spoločnosti pre všetkých" (European information society for all) tak, ako to definovala Európska únia vo svojich strategických dokumentoch týkajúcich sa informačnej spoločnosti. e-Inklúzia v podstate znamená, že nikomu nebude odopretá možnosť využívať možnosti a výhody informačnej spoločnosti - či už z dôvodu veku, zdravotného znevýhodnenia, vzdelania, sociálnej situácie, geografickej polohy (geografické znevýhodnenie vidieckych oblastí) a pod. Špeciálnym aspektom e-inklúzie je e-Prístupnosť (e-Accessability), t.j. prístupnosť služieb informačnej spoločnosti (špaciálne služieb elektronickej verejnej správy) pre zdravotne znevýhodnených, resp. starších občanov (t.j. napr. pre ľudí s poruchami zraku, čitania a pod.).

Rada EÚ sa na svojom zasadnutí v roku 2000 v Lisabone zhodla na rozhodujúcom kroku v odstraňovaní chudoby a sociálneho vylúčenia do roku 2010. Vyzvala členské štáty k stanoveniu konkrétnych krokov vo svojich národných akčných plánoch boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a aby zlepšili prístup k novým informačným a komunikačným technológiám. Deklarácia ministerskej konferencii o e-inklúzii v Rige z júna 2006 demonštrovala záväzok členských štátov v tejto oblasti. Identifikovala šesť tém na podporu rozvoja e-inklúzie. Medzi celkové ciele tématických oblastí patria:

  • e-Prístupnosť (e-Accessibility) - urobiť aplikácie IKT (informačných a komunikačných technológií) dostupné všetkým, vrátane ľudí so "špeciálnymi potrebami" (t.j. pre zdravotne znevýhodnených občanov),
  • Starší ľudia (the elderly) - vybudovať informačnú spoločnosť, v ktorej by sa aj starší ľudia mohli naplno zapojiť do ekonomického a spoločenského života, a v ktorej by čo najdlhšie mohli žiť nezávislým spôsobom života, pri zachovaní vysokej kvality svojho života,
  • e-Kompetencie (e-Competences) - v rámci systému celoživotného vzdelávania poskytnúť občanom znalosti, schopnosti a zručosti potrebné k zvýšovaniu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a kvality života,
  • Sociálno-kultúrna inklúzia (Socio-Cultural e-Inclusion) - umožniť menšinám, prisťahovalcom a mladým ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti, plnú integráciu do spoločnosti a možnosť participovať na informačnej spoločnosti,
  • Geografická e-inklúzia (Geographical e-Inclusion) - s využitím IKT zvýšiť sociálnu a ekonomickú situáciu ľudí žijúcich na vidieku, v geograficky a ekonomicky znevýhodnených oblastiach,
  • Inkluzívna elektronická verejná správa (Inclusive eGovernment) - poskytnúť kvalitnejšie, prístupnejšie (s využitím viacerých prístupových kanálov - multiple-channel access) a rozmanitejšie služby verejnej správy pre všetkých (so zameraním na špecifické znevýhodnené skupiny obyvateľstva) s cieľom zvýšiť využitím IKT aj participáciu občanov v demokratických procesoch spoločnosti (problematika elektronickej participácie - e-Participation).

Implementácia politiky elektronickej inklúzie môže byť dosiahnutá viacerými spôsobmi: podporou trhových princípov, vytváraním štandardov a legislatívnymi opatreniami.

Viac informácií o problematike elektronickej inklúzie poskytujú nasledovné informačné zdroje (väčšinou v anglickom jazyku):