Oblasti informatizácie samosprávy

Táto časť portálu nie je kompletná, ďalšie oblasti a informácie budú postupne pridávané (pripomienky, návrhy a iná forma pomoci je vítaná).

Podľa strategických dokumentov informatizácie VS je v tomto momente dôležité aby IS VS pokrývali najmä tieto oblasti (najmä tieto oblasti sú hodnotené v koncepciách rozvoja informačných systémov):

 • Internetový portál
 • Intranetový portál
 • Extranetový portál
 • BPM systém (business process management)
 • účtovníctvo
 • mzdy
 • správa majetku
 • podateľňa
 • el. podateľňa
 • správa dokumentov
 • správa registratúry

Ako vidno tieto (moduly) IS len čiastočne pokrývajú oblasti činnosti samospráv. Medzi oblasti, ktoré by by mali mať samosprávy pre svoje riadne a efektívne fungovanie pokryté informačnými systémami patria:

 • Ekonomika obce a úradu
  • rozpočtovanie
  • dane a poplatky
  • správa majetku
  • fakturácie, mzdy, ...
 • elektronický úrad
  • podpora všetkých procesov v rámci úradu a samosprávy - Business process management system (BPMS) - vrátane podpory samosprávnych procesov (napr. podpora prípravy a vedenia zasadnutí samosprávnych orgánov, podpora procesu prípravy a schvaľovania rozhodnutí, VZN, ...), podateľne, el. podateľne, správy registratúry, ...
  • správa dokumentov - document management system (DMS)
  • internetový portál (zverejňovanie informácií, najlepšie automatické bez nutnosti prípravy a spravovania informácií viacnásobne)
  • intranetový portál (prístup pracovníkov k interným informáciám, ku všetkým potrebným informáciám zo všetkých informačných systémov, riadenie práce (prideľovanie a kontrola úloh), ...)
  • extranetový portál (vzdialený prístup k aspoň minimálnej funkčnosti nevyhnutnej pre prácu pracovníkov v teréne, externých pracovníkov, poslancov, ...)
 • správa priestorových informácií - GIS
  • kataster nehnuteľností - vlastnícke a užívateľské vzťahy k pozemkom, budovy a stavby, funkčné využitie pozemkv
  • digitálna technická mapa (technický kataster) - inžinierske siete
  • cestné komunikácie
  • register budov a stavieb (pre stavebný úrad), podpora činnosti stavebného úradu (územné a stavebné konania)
  • územné plány a štúdie (ÚPD, ÚPP)
  • prepojenie na centrálny register priestorových informácií
  • životné prostredie
  • vodné hospodárstvo
  • iné priestorové informácie (ochrana pamiatok, ochrana prírody, turistický ruch...)
 • základné evidencie
  • matrika
  • evidencia obyvateľov a podpora volieb
  • podnikatelia
  • uznesenia, rozhodnutia, VZN, ...
  • ...
 • bezpečnosť
  • prelína sa všetkými informačnými systémami (ale nie len nimi) samosprávy - musí byť súčasťou všetkých systémov vo všetkých oblastiach činnosti
  • IT bezpečnosť (riadenie prístupu, sieťová bezpečnosť, pravidelné aktualizácie, antivírusové riešenia, antimalware, zálohovanie, archivácia údajov, kontrola prístupu, kontrola ..., ...)
  • fyzická bezpečnosť
  • používatelia - školenia, oboznamovanie s postupmi, kontrola dodržiavania bezpečnostných postupov, ...

Samozrejme sem patria aj ďalšie oblasti, ktoré spadajú pod kompetencie a povinnosti samospráv (všetky IS organizácií spadajúcich do zriaďovateľskej kompetencie samosprávy, t.j. napr. IS zriadených a spravovaných škôl, ...).