Dôležité dokumenty pre zavádzanie eGovernmentu

Pri zavádzaní riešení eGovernmentu je dôležité poznať niektoré dôležité dokumenty, medzi ktoré patria napríklad Stratégia informatizácie verejnej správy a Národná koncepcia informatizácie verejnej správy. Poznať by ich mali všetci implementátori riešení ale aspoň čiastočne aj pracovníci samospráv zodpovední za výber, kontrolu, riadenie a prevádzku informačných systémov. V tomto príspevku nájdete zoznam dôležitých dokumentov spolu s ich krátkym popisom a výberom niektorých základných informácií informácií z daných dokumentov. Linky na plné znenia všetkých spomínaných dokumentov nájdete v sekcii Linky.

Obsah

 

Národný strategický referenčný rámec (NSRR)

Podľa nariadení EÚ každý členský štát predkladá pred začiatkom programového obdobia Európskej komisii vlastný návrh rámcového programového dokumentu. NSRR tak je strategickým dokumentom Slovenskej republiky pre využívanie  fondov Európskej únie v rokoch 2007 – 2013. Stanovuje základné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
Stratégia, priority a ciele NSRR budú implementované prostredníctvom 11 operačných programov  v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Jednotlivé Návrhy operačných programov sú k dispozícií po kliknutí na konkrétny operačný program:

 • Regionálny operačný program (riadiaci orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR; dotácia EÚ: 1 445 000 000 €)
 • Životné prostredie (RO: Ministerstvo životného prostredia SR; dotácia EÚ: 1 800 000 000 €)
 • Doprava (RO: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR; dotácia EÚ: 3 206 904 595 €)
 • Informatizácia spoločnosti (RO: Úrad vlády SR; dotácia EÚ: 993 095 405 €)
 • Výskum a vývoj (RO: Ministerstvo školstva SR; dotácia EÚ: 1 209 415 373 €)
 • Konkurencieschopnosť  a hospodársky rast (RO: Ministerstvo hospodárstva SR; dotácia EÚ: 772 000 000 €)
 • Zdravotníctvo (RO: Ministerstvo zdravotníctva SR; dotácia EÚ: 250 000 000 €)
 • Vzdelávanie (RO: Ministerstvo školstva SR; dotácia EÚ: 617 801 578 €)
 • Zamestnanosť a sociálna inklúzia (RO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR; dotácia EÚ: 881 801 578 €)
 • Bratislavský kraj (RO: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR; dotácia EÚ: 87 000 000 €)
 • Technická pomoc (RO: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR; dotácia EÚ: 97 601 421 €)
Stratégia informatizácie verejnej správy (SIVS)

SIVS bola prijatá vládou SR dňa 27. februára 2008. Definuje základné strategické ciele informatizácie verejnej správy, približný časový plán a postup krokov nutných na úspešné zavedenie eGov na Slovensku. Základným cieľom by malo byť rast spokojnosti občanov s verejnou správou, čo by malo byť dosiahnuté poskytovaním služieb atraktívnym a jednoduchým spôsobom, pričom by zároveň mala verejná správa zvyšovať svoju efektivitu, kompetentnosť a znižovať svoje náklady. Zároveň tento dokument definuje kritériá a postupy financovania zavádzania eGovernmentu, pričom sa predpokladá kombinácia prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ a zdrojov zo štátneho rozpočtu.
Strategickými cieľmi SIVS sú:

 • Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou
 • Elektronizácia procesov verejnej správy
 • Efektívnejšia a výkonná verejná správa
 • Zvýšenie kompetentnosti verejnej správy 
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS)

NKIVS vychádza z SIVS ako následný dokument. Bola pripravená Ministerstvom financií a následne schválená vládou SR 21. mája 2008. Definuje hlavné princípy a priority informatizácie VS. Popisuje technologickú a logistickú architektúru plánovanej informatizovanej verejnej správy a zároveň použité technológie a tiež architektúru integrovaného informačného systému VS ako logického celku pozostávajúceho zo vzájomne prepojených autonómnych IS jednotlivých úsekov správy, ktoré využívajú základné komponenty architektúry opísanej v NKIVS. Jedným zo základných princípov výberu použitých technológií bude používanie voľne dostupných otvorených štandardov a zachovanie technologickej a softvérovej neutrality. Elektronická verejná správa má umožniť jednoducho prepájať jednotlivé komponenty použitím architektúry SOA, Service Oriented Architecture, implementovanej tzv. webovými službami a uznávanými štandardami ako SOAP, WSDL a XSD.

Jedným zo základných princípov elektronickej VS bude vzájomná prepojenosť jednotlivých komponentov, informačných systémov, registrov a orgánov. Pre občanov ale aj firmy by to malo priniesť najmä odstránenie duplicity pri kontakte s verejnou správou. Napríklad nahlasovať zmenené údaje bude potrebné iba raz.

Podľa NKIVS by mal byť občan identifikovaný jednoznačne novým zavedeným identifikátorom. V súčasnosti používané rodné číslo, nespĺňa jednu zo základných podmienok, ktorou je bezvýznamnosť (z identifikátora nemá byť možné zistiť o osobe žiadne informácie). Nový identifikátor by mal byť čiastočne odvedený z rodného čísla.

Koncepcia počíta so zavedením 4 nových centrálnych registrov, ktoré by mali odstrániť niektoré problémy s redundanciou a neprepojenosťou existujúcich registrov. Takto by mali vzniknúť register fyzických osôb, register právnických osôb a podnikateľov, register adries a register priestorových informácií. Registre majú byť samozrejme prepojené navzájom a ostatné informačné systémy verejnej správy budú do nich odkazovať.

Medzi najdôležitejšie ciele patrí do roku 2010 zavedenie 20 elektronockých služieb. Asi nie náhodou sa jedná o služby, ktoré v sfére verejnej správy hodnotí EÚ:

Služby pre občanov

Kategórie služieb

Popis služby

Úsek správy

Daň z príjmov fyzickej osoby – občan

Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

dane a poplatky

Osobné doklady

Získanie občianskeho preukazu, cestovného pasu a vodičského preukazu.

občianske preukazy, cestovné doklady, oprávnenia na vedenie motorových vozidiel

Evidencia vozidiel

Prihlásenie všetkých vozidiel do evidencie na okresnom dopravnom inšpektoráte o ktorých orgán schvaľujúci technickú spôsobilosť vozidla alebo typ vozidla rozhodol, že musia byť evidované a opatrené evidenčným číslom.

evidencia cestných motorových a prípojných vozidiel

Oznámenia polícii

Oznámenie prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin krádeže. Trestným činom je pre spoločnosť nebezpečný čin, ktorého znaky sú uvedené v trestnom zákone.

ochrana verejného poriadku, bezpečnosť osôb a majetku

Oznámenie o presťahovaní

Ohlásenie miesta, začiatku a ukončenia pobytu občana na území Slovenskej republiky.

evidencia obyvateľov

Prihlásenie na vysoké školy

Prihlásenie uchádzača o štúdium na vysoké školy.

vysoké školy

Príspevky soc. zabez. (dávky v nezamestnanosti)

Poskytovanie dávky v nezamestnanosti.
Dávka v nezamestnanosti je dávka sociálneho poistenia, ktorou štát prispieva občanovi na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti.

štátne sociálne dávky, sociálna pomoc

Príspevky soc. zabez. (prídavky na deti)

Poskytovanie prídavku na dieťa.
Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka ako príspevok štátu občanovi na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

štátne sociálne dávky, sociálna pomoc

Príspevky soc. zabez. (príspevky pre študentov)

Poskytovanie štipendií študentom vysokých škôl zo štátneho rozpočtu.

vysoké školy

Príspevky soc. zabez. (náklady na zdravotnú starostlivosť)

Úhrada nákladov na zdravotnú starostlivosť.

zdravotná starostlivosť a ochrana zdravia

Stavebné povolenia

Získanie stavebného povolenia pri stavbách každého druhu, bez zreteľa na ich stavebno-technické vyhotovenie, účel a čas trvania, pri zmenách stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov

Úradné výpisy z matriky (rodný list, sobášny list a iné matričné udalosti)

Získanie úradného výpisu z matriky o niektorých matričných udalostiach (napr. o narodení, o uzatvorení manželstva) a iných skutočností rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva (ďalej len "matričné udalosti").

matričné veci

Vyhľadávanie pracovného miesta

Poskytovanie informácií o voľných pracovných miestach pre uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie.

politika trhu práce a koordinácia politiky zamestnanosti

Verejné knižnice

Vyhľadávanie a rezervovanie si špecifického informačného nosiča (CD, kniha, ...) v katalógoch verejných knižníc.

Knihovníctvo

Zdravotnícke služby

Interaktívne poradenstvo o poskytovanej zdravotnej starostlivosti s možnosťou objednania sa na návštevu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

zdravotná starostlivosť

Katastrálne služby

Poskytovanie elektronických služieb z katastra nehnuteľností pre občanov.

Kataster nehnuteľností

Služby pre podnikateľov

Kategória služieb

Popis služby

Úsek správy

Colné vyhlásenia

Podávanie colného vyhlásenia.

Colníctvo

Daň z príjmov právnickej osoby

Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

dane a poplatky

Daň z pridanej hodnoty

Podávanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.

dane a poplatky

Povolenia životného prostredia

Získanie povolenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti od orgánu štátnej správy v oblastiach majúcich vplyv na životné prostredie.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Registrácia právnickej osoby

Registrácia právnickej osoby v Obchodnom registri.

Súdy

Sociálne dávky pre zamestnancov

Podávanie výkazov poistného a dávok nemocenského poistenia za zamestnancov od zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne.

nemocenské poistenie, úrazové poistenie, dôchodkové zabezpečenie

Verejné obstarávanie

Realizácia obstarania tovaru, prác a služieb prostredníctvom metód a postupov verejného obstarávania používaných obstarávateľmi pri uzatváraní verejných zmlúv.

verejné obstarávanie

Vykazovanie štatistických údajov

Poskytovanie údajov Štatistickému úradu Slovenskej republiky požadovaných na štatistické zisťovania zahrnuté v programe štátnych štatistických zisťovaní.

štátna štatistika

Katastrálne služby

Poskytovanie elektronických služieb z katastra nehnuteľností pre podnikateľov.

Kataster nehnuteľností

Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR (NSIB)

Tento dokument si kladie za cieľ vytvoriť základný rámec informačnej bezpečnosti Slovenskej republiky. Zaoberá sa len neutajovanými skutočnosťami. Vzhľadom na to, že zaistenie informačnej bezpečnosti si vyžaduje komplexný prístup, treba definovať jej základnú úroveň s možnosťou rozšírenia v špecifických oblastiach. Správne vymedzenie pojmu informačnej bezpečnosti je dôležité z hľadiska vytvárania primárnych legislatívnych pravidiel v uvedenej oblasti, ako aj ďalším krokom k riešeniu problematiky informačnej bezpečnosti na Slovensku.