O portáli

Cieľom tohto portálu je znalostná podpora procesu informatizácie verejnej správy na Slovensku, s dôrazom najmä na samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni. V súčasnosti sa v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) otvára veľká príležitosť pre miestne a regionálne samosprávy vybudovať systém tvorby a poskytovania služieb elektronickej verejnej správy - eGovernment. Všeobecná nedostatočná informovanosť o tomto komplexnom probléme stavia na Slovensku nielen mnohých primátorov, starostov či poslancov miestnych zastupiteľstiev, ale aj príslušných pracovníkov úradov pred náročné otázky a úlohy.

Tento cieľ chceme napĺňať najmä vyváženou informovanosťou, jednoduchou dostupnosťou potrebných informácií a najmä vzájomnou komunikáciou a výmenou skúseností medzi všetkými zúčastnenými stranami - štátna správa, samospráva, občania a podnikatelia využívajúci eGovernment služby, odborná verejnosť, dodávatelia služieb a produktov.

Otvorenú komunikáciu chceme dosiahnúť aj prostredníctvom odborných blogov, ktoré by mali prinášať relevantné odborné informácie s témou eGovernment a vytvoriť priestor pre diskusiu zapojením sa odborníkov zo všetkých zúčastnených strán.

Pre úvodnú prípravu informácií z rôznych oblastí súvisiacich s témou eGovernment sme oslovili viacerých odborníkov ako gestorov, ktorí budú pre náš portál aj naďalej poskytovať odborné rady a pomoc, najmä v prípade otvorenia nových problémov a otázok.

Obsah a štruktúru portálu budeme prispôsobovať aktuálnym potrebám a požiadavkám, ktoré vzniknú v diskusiách na tomto webe alebo ktoré nám priamo pošlete. Vaše námety a požiadavky môžu pomôcť nielen Vám, ale aj všetkým ostatným.

Problematika eGovernmentu je veľký a komplexný problém dnešnej doby. Na Slovensku je to naďalej problematika s viac ne(vy)riešenými ako vyriešenými otázkami. Popri oficiálnych informáciach dostupných z portálov príslušných inštitúcií preto chceme priniesť najmä praktický pohľad a vzájomnú komunikáciu zúčastnených.