Slovník pojmov a skratiek

ES - európske spoločenstvo

EK - európska komisia

ŠF - štrukturálne fondy

KF - kohézny fond

ESF - európsky sociálny fond

EFRR - európsky fond regionálneho rozvoja

ERDF - european regional development fund - EFRR

OPIS - operačný program informatizácia spoločnosti

RO OPIS - riadiaci orgán OPIS - úrad vlády SR

SORO OPIS - sprostredkovateľký orgán RO OPIS - Ministerstvo financií SR

NSRR - národný strategický rámec

CKO - centrálny koordinačný orgán - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

KoP - komunikačný plán

PSpreP - pracovná skupina pre publicitu

NFP - nenávratný finančný príspevok

KRIS - koncepcia rozvoja informačných systémov - dokument, ktorý popisuje aktuálny stav informačných systémov všetkých organizácií spadajúcich do zriaďovateľskej pôsobnosti povinných osôb a ich plánované rozšírenia do budúcnosti najmä s ohľadom na pripravovanú legislatívu a schválené štandardy podľa pokynov Ministerstva financií SR