EÚ R&D projekty v oblasti eGovernmentu

Projekty výskumu a vývoja v oblasti eGovernmentu boli zaradené najmä do 6. rámcového programu EÚ v oblasti R&D. Tento program bežal v rokoch 2002 - 2006.

V rámci tohto programu boli uskutočnené (prípadne ešte stále bežia) aj niektoré projekty realizované v spolupráci aj so slovenskými partnermi, ako napr. projekt "Prístup k službám elektronickej verejnej správy pomocou využitia sémantických technológií (Access-eGov)" a "Sémantický agilný znalostný eGovernment (SAKE)", viď ich popisy nižšie.

Prehľad niektorých V/V projektov v eGovernment oblasti, podporovaných Európskou komisiou v rámci 6. Rámcového programu EÚ je uvedený v dokumente “Bringing together and Accelerating eGovernment Research in the EU. FP6 Project reports, Final report for phase 2”. DG Information Society and Media, EK, jún 2008.

 

Projekt Access-eGov

Projekt č. FP6-2004-27020 s názvom Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies (Prístup k službám elektronickej verejnej správy pomocou využitia sémantických technológií) je financovaný Európskou komisiou v rámci programu Information Society Technologies.
Konzorcium projektu je zložené z 11 partnerov (univerzity, IT firmy, organizácie verejnej správy, mimovládna organizácia) z 5 krajín (SR, SRN, Poľsko, Grécko, Egypt). Hlavným koordinátorom projektu je Technická Univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta. 
 
Hlavným cieľom projektu priblížiť administratívu k občanom a podnikateľským subjektom využitím Internetu, pričom celý systém je navrhovaný z  hľadiska používateľa ("user-centric").
 
Projekt Access-eGov na báze sémantických technológií podporuje interoperabilitu medzi existujúcimi elektronickými a tradičnými službami verejnej správy. Zo strany inštitúcie verejnej správy umožňuje Access-Gov jednoduchým spôsobom zlepšiť prístup k poskytovaným verejným službám pre občanov a podnikateľov. Týmto spôsobom projekt Access-eGov umožňuje širokému spektru verejných inštitúcií zapojiť sa do budovania „e-governmentu“ na Slovensku. Výhod ktoré prináša systém Access-eGov je niekoľko. V prvom rade je to pohodlnejší a rýchlejší prístup k verejným službám zo strany občanov a podnikateľov. Nemenej dôležitá je podstatne väčšia dostupnosť verených služieb aj pre zdravotne znevýhodnených občanov. Ďalšou významnou výhodou je dokázateľné zníženie prevádzkových nákladov.
 
Pre občanov a podnikateľov systém ponúka tri základné funkcie: 
 • Pre danú životnú situáciu použivateľa (napr. získanie stavebného povolenia, registrácia firmy, plánovanie svadobného obradu a pod.) a v závislosti od kontextu (napr. adresa používateľa, špecifikácia životnej situácie) systém vyhľadá a identifikuje existujúce relevantné služby verejnej správy - či už tradičné (kde je potrebná osobná návšteva úradu) alebo elektronické služby (ak také existujú).
 • Po druhé, po nájdení relevantných služieb, systém Access-eGov vytvorí scenár pozostávajúci z jednotlivých verejných služieb, ktorého realizácia vedie k vyriešeniu danej životnej situácie (napr. k získaniu stavebného povolenia). Tieto scenáre majú zvyčajne „hybridnú“ formu. To znamená, že sú kombináciou "tradičných" a elektronických služieb.
 • Systém Access-eGov, tzv. "Osobný asistent" bude používateľa sprevádzať (navigovať) pri realizácii vytvoreného scenára.
V súčasnosti prebieha druhé testovanie pilotných aplikácií. V rámci projektu Access-eGov boli do systému integrované tri verejné služby v troch rôznych európsky krajinách. Pilotná aplikácia v SRN je zameraná na žiadosť o sobáš. Táto aplikácia je zastrešovaná Ministerstvom financií spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko. Cieľom je poskytnúť žiadateľom o sobáš všetky informácie a dokumenty potrebné k uzavretiu manželstva. Systém rieši aj situácie, keď ide o sobáš cudzinca s obyvateľom EÚ.  
 
Druhý pilotná projekt je realizovaný magistrátom mesta Gliwice v Poľsku. Tu je cieľom proces registrácie novej firmy prostredníctvom Internetu.
 
Posledná pilotná aplikácia je implementovaná Košickým samosprávnym krajom a mestom Michalovce. V tomto prípade ide o podporu pri získaní stavebného povolenia. Systém sprevádza žiadateľa počas celého procesu (krok po kroku) od podania žiadosti až po získanie stavebného povolenia. Žiadateľovi sú sprístupnené, na základe definovaných požiadaviek, všetky formuláre žiadostí a informácie o stránkových hodinách spolu s kontaktnými informáciami o jednotlivých úradoch.
 
Systém je vyvíjaný ako voľne šíriteľný softvér (open-source).
 
V prípade že Vás tento projekt zaujal, môžete viac informácií získať na www.accessegov.org. Informácie o možnostiach použitia systému Access-eGov vo Vašej inštitúcii Vám poskytne priamo koordinátor projektu prof. Ing. Tomáš Sabol, PhD., Tomas.Sabol@tuke.sk 
 
 

Projekt SAKE - Sémantický agilný znalostný eGovernment

Trvanie projektu: 1. marec 2006 – 28. február 2009

Číslo kontraktu: IST 027128

Kľúčové slová: eGovernment, kolaboratívne vytváranie rozhodnutí, sémantické technológie, manažment zmien, manažment vytvárania obsahu, podpora kolaboratívnej práce, kontextovo-orientované vyhľadávanie.

Konzorcium projektu:

 • PLANET, s.a. (PLANET), Grécko – koordinátor projektu
 • Výskumné centrum pre informačné technológie pri Univerzite v Kalrsruhe (FZI), Nemecko
 • Inštitút pre komunikačné a počítačové systémy, Národná technická univerzita Atény (ICCS), Grécko
 • Asociácia Mestá na internete (COI), Poľsko
 • Technická univerzita v Košiciach (TUK), Slovensko
 • Univerzita Corvinus v Budapešti (BCE), Maďarsko
 • Mestský úrad Czestochowa (UMC), Poľsko
 • Ministerstvo školstva a kultúry (MEC), Maďarsko
 • Miestny úrad Košice – Sídlisko Ťahanovce (LATA), Slovensko
 • Výskumné centrum univerzity Piraeus (UPRC), Grécko
 • CORVINNO Technology Transfer Ltd. (CORVINNO), Maďarsko

Problém:

Permanentné zmeny prostredia (či už ide o politické, ekonomické alebo ekologické) spôsobujú časté zmeny vládnych regulácií ovplyvňujúcich systémy a procesy verejných správ. Pre zredukovanie času zakomponovania týchto zmien do každodenných procesov je nevyhnutné vybaviť úrady verejnej správy efektívnymi nástrojmi s agilnou podporou neustále sa objavujúcich zmien. Zmena v jednej aktivite určitého procesu alebo v nejakej časti eGovernment systému môže implikovať až niekoľko zmien v iných procesoch či systémoch. Preto vzniká potreba nakladania so zmenami systematickým spôsobom zaisťujúcim celkovú konzistenciu. Navyše tieto zmeny kladú požiadavku pre sústavnú obnovu znalostí nevyhnutných pre vykonávanie administratívnych procesov alebo pre použitie eGovernment systému, ktoré sú zväčša rozdrobené a heterogénne.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je vyšpecifikovať, vyvinúť a nasadiť holistický rámec a podporné nástroje pre agilný znalostný eGovernment dostatočne flexibilný adaptovať sa rozdielnym a meniacim sa potrebám a prostrediam. SAKE zaistí kontinuálne zlepšovanie kvality rozhodovacieho procesu cez aplikáciu sémantických technológií pri konzistentnej propagácii zmien, zvyšovaním produktivity zamestnancov alebo celej organizácie. Vybaví zamestnancov verejnej správy efektívnym prístupom k znalostiam potrebným k riešeniu problémov rýchlo a presne.

Pre splnenie týchto cieľov SAKE navrhol holistický SAKE konceptuálny rámec definujúci konceptuálnu architektúru pre efektívny tok znalostí a konzistentnú propagáciu zmien v rámci verejných organizácií. Prístup je založený na sémantickom modelovaní všetkých artefaktov relevantných k rozhodovaciemu procesu.

Softvérové komponenty

Pre podporu cieľov proejktu boli vyvinuté tri technologické komponenty:

 • Sémantický systém manažmentu zmien – zabezpečuje vysokú kvalitu neustáleho obnovovania znalostí. Implementuje konzistentnú propagáciu zmien monitorovaných informačných zdrojov kľúčovým pracovníkom organizácie.
 • Sémantický systém manažmentu obsahu – poskytuje efektívny prístup k znalostiam v kontexte špecifických procesov organizácie. Použitím metód pre dolovanie v textových dátach a technológií sémantického webu ponúka odborníkom nástroje pre cielené manipulovanie a vyhľadávanie v kontextovo-zameraných informáciách.
 • Sémantický systém pre podporu kolaboratívnej práce – ponúka nástroje pre efektívnu kolaboráciu pri zdieľaní už existujúcich alebo vytváraní nových znalostí. Implementuje metódy extrahujúce informácie o expertných skupinách ku konkrétnym procesom riešeným v rámci organizácie na základe ich predchádzajúceho pôsobenia v kolaboratívnom priestore s cieľom odporučiť konkrétnych expertov pre riešenie daných problémov.

Všetky tri komponenty SAKE systému sú úzko integrované v systéme pre manažment pracovného toku (workflow management), ktorý v danom kontexte transparentne sprevádza používateľov jednotlivými aktivitami pri plnení pracovných úloh konkrétne riešeného procesu organizácie.

Pilotné aplikácie

Implementácia softvéru SAKE a jeho nástrojov je momentálne (október 2008) vo finálnom štádiu, takisto aj integrácia funkcionalít jednotlivých komponent. Pre otestovanie plného potenciálu SAKE sa pripravujú tri pilotné aplikácie:

 • Pilotný projekt realizovaný Mestskou časťou Košice - Sídlisko Ťahanovce je zameraný na využitie systému SAKE v procese tvorby lokálnych legislatívnych noriem - všeobecne záväzných nariadení (VZN). Pre otestovanie systému vo fáze integrácie bol namodelovaný proces tvorby VZN o miestnych symboloch, ktorý poskytol neoceniteľnú podporu pre vyladenie funkcionalít na pôdoryse reálneho problému. Nasadenie kompletného systému je plánované na december 2008 v rámci pilotnej aplikácie tvorby všeobecne záväzného nariadenia riešiaceho podmienky pre vylepovanie predvolebných plagátov na území samosprávy pre pripravované voľby do Európskeho parlamentu a voľbu prezidenta v nadchádzajúcom roku 2009. Ako podporný technologický partner pre slovenský pilot vystupuje v rámci konzorcia SAKE Technická univerzita v Košiciach. (Webová stránka MÚ Sídlisko Ťahanovce - http://mutah.tahanovce.sk)
 • Pilotný proces realizovaný mestským úradom Czestochowa je zameraný na manažment materiálových zdrojov vzdelávacích inštitúcií v pôsobnosti mestského úradu s dôrazom na schvaľovanie prideľovania finančných prostriedkov a rozhodovanie o ich výške.
 • Náplňou pilotnej aplikácie v rámci maďarského Ministerstva školstva je porovnávať štruktúru strany ponuky a strany dopytu – ponuku vzdelávacích inštitúcií a požiadavky trhu práce.

Očakávané výstupy projektu:

 • V sémantickom systéme pre manažment zmien podpora pre manažment zmien v legislatíve (zákonoch, vyhláškach a pod.) monitorovaním príslušných legislatívnych prameňov a propagácia týchto zmien z národnej na lokálnu úroveň (na úroveň miestnej samosprávy).
 • Zjednodušenie sledovania vplyvu zmien v zákonoch na administratívne procesy.
 • Zvýšenie kvality rozhodovania v doménach, ktoré sú ovplyvnené zmenami v legislatíve.
 • V sémantickom systéme pre manažment obsahu používateľ bude mať možnosť pridávať, modifikovať, anotovať a komentovať zmeny v právnych dokumentoch.
 • Napomáhanie pri rozhodovacích procesoch poskytovaním obsahu a podporovaním participácie všetkých zainteresovaných kľúčových aktérov, ako funkcionalita sémantického systému pre manažment obsahu s vnorenou podporou pre možnosť anotovania dokumentov.
 • V sémantickom systéme pre podporu kolaboratívnej práce podporovanie spolupráce medzi administratívnymi pracovníkmi pracujúcimi na prípadoch ovplyvňovaných zmenami v zákonoch. K dispozícii bude sémantické diskusné fórum s možnosťou vyjadrenia spätnej väzby k jednotlivým príspevkom so vstavanou notifikačnou službou. Pripravený je aj zdieľaný kalendár s  funkcionalitou notifikácie a podporou klientov tretích strán podporujúci manažment časových ohraničení.
 • Automatická extrakcia informácií o expertoch v konkrétnej doméne a ponúknutie príslušného hodnotenia daného experta v rámci kontextu domény.
 • Zabudovaná podpora manažmentu administratívnych procesov pre automatickú navigáciu používateľov cez procesy, do ktorých sú zapojení. Úzka integrácia jednotlivých komponentov SAKE systému pomocou systému pre podporu manažmentu administratívnych procesov.

Ďalšie informácie o projekte SAKE nájdete na: