Koncepcia rozvoja informačných systémov

Koncepcia rozvoja informačných systémov je strategický dokument povinnej osoby v oblasti rozvoja informačných systémov VS. Koncepcia mapuje aktuálnu situáciu s informačnými systémami všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti povinnej osoby, navrhuje ich úpravu, rozširovanie, prípadne zavádzanie nových IS a to najmä s ohľadom na existujúcu legislatívu a strategické ciele SIVS a NKIVS v súlade s existujúcimi štandardmi a tiež popisuje proces ďalšieho postupu pri zavádzaní, úpravách, zmenách, rozširovaní a používaní informačných systémov.

KRIS je podľa zákona č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) povinná vypracovať každá povinná osoba podľa Zákona avšak v prípade obcí je táto povinnosť stanovená iba pre obce s počtom obyvateľov viac ako 1000 alebo ak obec žiada finančné prostriedky z verejných zdrojov (napr. z OPIS).

Napriek tomu, že bod Zákona ktorý túto povinnosť zavádza nadobudol účinnosť už 1. januára 2007, ministerstvo zodpovedné za túto oblasť (v tej dobe ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií) nevydalo potrebné metodické pokyny, ktoré by usmernili tvorbu a schvaľovanie týchto koncepcií. Zmena nastala až schválením NKIVS, t.j. prijatím uznesenia vlády SR č. 331 z 21. mája 2008, ktoré okrem iného uložilo ministrovi financií (pretože medzičasom prešla zodpovednosť na toto ministerstvo) povinnosť vydať metodický pokyn na tvorbu koncepcií rozvoja informačných systémov povinných osôb a zverejniť ho na internetovej stránke ministerstva do 30. júna 2008. Ministerstvo financií si túto povinnosť splnilo posledný deň daného termínu a v tomto metodickom pokyne zadefinovalo povinnosť predloženia návrhu koncepcie povinnej osoby prvýkrát do 30. septembra 2008 (pri tomto termíne je však odvolávka na bod uznesenia vlády, ktorý je záväzný pre ministrov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, preto som na MF SR zaslal dotaz oľadne termínu povinnosti prvého predloženia návrhov KRIS pre samosprávne orgány a podľa odpovede z MF SR bol pre samosprávne orgány stanovený (ešte nezverejnený) termín do 31. decembra 2008).

V prípade zmien v KRIS (napr. z dôvodu zmeny v NKIVS, alebo ak povinná osoba z vlastného podnetu uzná za vhodné koncepciu aktualizovať, prípadne ak dostane povinná osoba výzvu na aktualizáciu koncepcie od ministerstva financií, alebo uplynie obdobie na ktoré bola koncepcia vypracovaná), vzniká opätovne povinnosť predloženia aktualizovaného návrhu KRIS Ministerstvu financií SR na schválenie. V taktomto prípade platia nasledovné termíny:

  • v prípade obdržania požiadavky od MF SR na aktualizáciu koncepcie spravidla do 60 dní od prijatia požiadavky,
  • v prípade vypršania obdobia na ktoré bola koncepcia vypracovaná spravidla 60 dní pred koncom platnosti aktuaálne platnej koncepcie,
  • v prípade zmeny z vlastného podnetu, po jej vypracovaní a vnutrorezortnom pripomienkovaní, príp. schválení zastupteľstvom.

Ak si niektorá z povinných osôb nesplní túto svoju povinnosť, podľa §10 Zákona jej ministerstvo uloží pokutu od 750 000 Sk do 1 000 000 Sk.

Povinná osoba (a teda aj obec) ktorá KRIS vypracuje je po jeho schválení povinná zabezpečovať uskutočňovanie tejto koncepcie aj po organizačnej, odbornej a technickej stránke.

Formálne a vecné požiadavky na obsah koncepcie a tiež presné zásady a pravidlá pri vypracovávaní, predkladaní a schvaľovaní návrhov Koncepcií rozvoja IS VS určuje metodický pokyn vydaný ministerstvom financií SR 30. júna 2008. Z tohto pokynu sa dozvedáme, že povinná osoba zabezpečí vypracovanie návrhu koncepcie za všetky úseky správy v súlade so svojími vecne vymedzenými kompetenciami. Pre samosprávy to znamená hlavne:

  • zmapovanie aktuálneho stavu všetkých informačných systémov vo všetkých organizáciách, ktoré partia do zriaďovateľskej pôsobnosti,
  • zmapovanie potrieb a požiadaviek jednotlivých organizácií, ich konsolidácia
  • zistenie súladu s platnou legislatívou a strategickými cieľmi a dokumentmi (NKIVS, metodickými pokynmi) v tejto oblasti
  • návrh zmien/rozšírenia IS tak, aby boli IS v súlade s platnou legislatívou a strategickými cieľmi a dokumentmi (NKIVS, metodickými pokynmi) v tejto oblasti
  • vypracovanie plánu postupu pri rozvoji IS

Po schválení návrhu koncepcie samosprávnymi orgánmi je potrebný tento návrh zaslať na MF SR na schválenie. MF môže koncepciu vrátiť na doplnenie/opravenie/rozšírenie prípadne ju schváliť. Po jej schválení je samospráva povinná zabezpečovať uskutočňovanie tejto koncepcie aj po organizačnej, odbornej a technickej stránke.

Keďže sankcie za nesplnenie si povinnosti odovzdania KRIS na schválenie MF SR sú dosť vysoké, odporúčame samosprávam obcí s počtom obyvateľov vyšším ako 1000, aby si na túto povinnosť dali pozor a splnili si ju načas. Nikde nie je napísané, že MF SR tieto sankcie bude uplatňovať, zákon mu však túto povinnosť ukladá.

Zároveň je tu príležitosť pre všetky samosprávy požiadať o zdroje z verejných financií, (v tomto prípade OPIS) na vylepšenie a rozšírenie svojich informačných systémov, prípadne zavedenie informačných systémov do svojich procesov. Keďže prostriedky z OPIS môžu pokryť až 85% oprávnených výdajov na informatizáciu samosprávy a ďalších 10% tvorí krytie zo štátnych zdrojov (rozpočtu), tak za 5% nákladov (vlastné krytie) si môže každá úspešná samospráva vybudovať moderný informačný systém.
Aj preto odporúčame všetkým obecným samosprávam (vrátane tých ktoré nemajú viac ako 1000 obyvateľov), si túto povinnosť splniť a návrh KRIS si vypracovať (či už vo vlastnej réžii alebo za pomoci tretej osoby), schváliť ju v obecnom zastupiteľstve a zaslať návrh na schválenie na Ministerstvo financií SR.