Udialo sa

Zoznam udalostí a termínov, ktoré už sú za nami.

06.09.2010

Úrad vlády Slovenskej republiky a Ministerstvo financií SR rozhodli dňa 6. septembra 2010 o zrušení viacerých písomných vyzvaní na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty  v rámci OPIS

Ide o tieto národné projekty:

Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov
Kód výzvy:   OPIS-2010/1.1/19-NP

Elektronické služby Ministerstva hospodárstva SR
Kód výzvy:   OPIS-2010/1.1/24-NP

Elektronické služby stavebného poriadku
Kód výzvy:   OPIS-2010/1.1/18-NP

Elektronické služby zdravotníctva - 2.prioritná oblasť
Kód výzvy:   OPIS-2010/1.1/29-NP

03.09.2010

Úrad vlády Slovenskej republiky a Ministerstvo financií SR rozhodli dňa 3. septembra 2010 o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty Elektronizácie služieb obcí a miest v rámci OPIS

Prioritná os 1 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie 1.2 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Kód výzvy: OPIS-2010/1.2/03
13.07.2010

Posledná novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy bola 8. júla 2010 publikovaná v Zbierke zákonov.
Novela bola vydaná v úplnom znení so všetkými prílohami ako nový výnos č. 312/2010 Z. z.

10.06.2010 Dňa 9. júna 2010 bola Stálou pracovnou komisiou pre technické právne predpisy pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR schválená (s pripomienkami) novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Účinnosť bola stanovená na 15. júla 2010.
14.04.2010 Nové dokumenty k prístupnosti webových stránok
05.03.2010

Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania už v poradí druhú novelu výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Medzirezortné pripomienkové konanie bude prebiehať od 5. do 25. marca 2010.

Novela je vytváraná pravidelným štandardizačným spôsobom v cykle približne dvoch rokov, súčasný návrh zahŕňa najmä nové štandardy pre riadenie IT projektov a štandardy pre elektronické formuláre, ako aj ďalšie úpravy ostatných oblastí štandardizácie.

01.03.2010 Ministerstvo financií SR vykonalo ďalší krok v riešení oblasti informačnej bezpečnosti - Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 25. februára 2010 schválila Návrh legislatívneho zámeru zákona o informačnej bezpečnosti.
05.02.2010 4. výzva na podávanie projektov CIP ICT PSP bola otvorená dňa 21. januára 2010 a bude uzavretá 1. júna 2010 o 17.00 hod. Informačný deň Európskej komisie k otvoreniu 4. výzvy sa konal v Bruseli dňa 14. januára 2010.
07.01.2010 Novela zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy bola zverejnená v Zbierke zákonov pod číslom 570/2009. Účinnosť novely je s výnimkou dvoch ustanovení od 1. februára 2010.
22.12.2009 Výsledky 2. etáp monitorovaní štandardov pre súbory, e-maily a obsah webu
18.12.2009 Novela zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy bola schválená v 3. čítaní Národnej rady SR a podpísaná prezidentom SR.
08.12.2009 Ministerstvo financií SR vydalo koncom novembra 2009 Metodický pokyn MF SR č. MF/28999/2009-132 pre riadenie IT projektov. Metodický pokyn popisuje základné požiadavky pre projektové riadenie v oblasti informačno-komunikačných technológií a je zdrojovo založený na medzinárodnej metodike PRINCE II.
1.12.2009 Lisabonská zmluva vstupuje do platnosti
24.11.2009 V dňoch 19.-20.novembra 2009 sa vo švédskom meste Malmö uskutočnila 5. ministerská konferencia: Spoločne pre eÚniu - 5th Ministerial eGovernment Conference 2009: Teaming up for the eUnion.
21.10.2009 Dňa 21.10.2009 vláda SR na svojom rokovaní prijala nový strategický dokument „Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009 – 2013“. Cieľom predloženého dokumentu je aktualizovať stratégiu budovania informačnej spoločnosti na Slovensku.
01.10.2009 Návrh novely zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy bol 30. septembra 2009 schválený na rokovaní vlády SR, pričom bola uvedená iba jedna formálna pripomienka legislatívno-technického charakteru.
23.09.2009 Ministerstvo financií SR zverejnilo priebežné správy pre monitorovanie dodržiavania štandardov pre názvoslovie elektronických služieb a štandardov pre použitie súborov.
02.09.2009

Ministerstvo financií SR vypracovalo na základe podkladov od jednotlivých rezortov Analýzu legislatívneho prostredia a zoznam právnych predpisov, určených pre implementáciu elektronického spracovania agend.

Materiál bol schválený na rokovaní Vlády SR dňa 2. septembra 2009.

31.08.2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti vyhlasuje výzvu na projekt: Elektronizácia služieb krajských miest.
22.07.2009

Monitorovací tím MF SR, ktorý vykonáva niektoré monitorovania štandardov, zriadil e-mailovú adresu standardisvs@gmail.com.

Táto adresa bola zriadená prioritne na overovanie existencie e-mailových adries povinných osôb.

Správy z adresy standardisvs@gmail.com, ktoré sa týkajú kontroly dodržiavania štandardov pre IS VS, je preto potrebné považovať za oprávnené.

17.07.2009 Ministerstvo financií SR vyhlásilo ďalšie tri výzvy na Národné projekty: Elektronické služby národnej evidencie vozidiel, Elektronické služby mobilných jednotiek Ministerstva vnútra SR a Elektronické služby centrálnej ohlasovne. Ministerstvo financií SR je sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre OPIS.
30.06.2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti vyhlasuje výzvu na Národný projekt: Elektronické služby Štatistického úradu SR.
30.06.2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti vyhlasuje výzvu na Národný projekt: Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla.
 18.06.2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti vyhlasuje výzvu na Národný projekt: Elektronická identifikačná karta.
 02.06.2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti vyhlasuje výzvu na projekt: Elektronizácia služieb VÚC.
 19.05.2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti vyhlasuje výzvu na Národný projekt: Elektronické služby zdravotníctva. 
 07.05.2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti vyhlasuje výzvu na Národný projekt: Elektronické služby katastra nehnuteľnosti – ZB GIS. 
04.05.2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti vyhlasuje výzvu na Národný projekt: IS registra adries.
24.03.2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti vyhlasuje Národný Národný projekt: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR.
30.01.2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti vyhlasuje ďalšie dva Národné projekty: IS identifikátora fyzických osôb a IS registra fyzických osôb.
30.01.2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti vyhlasuje Národný projekt: Elektronické služby katastra nehnuteľností.
23.12.2008 Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti vyhlasuje ďalšie dva Národné projekty: Elektronizácia služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne.
19.11.2008 Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti vyhlasuje Národný projekt: Elektronizácia služieb matriky pre Operačný program Informatizácia spoločnosti.
04.11.2008 V októbrovom finančnom spravodajovi MF SR (č.10 / 2008) vyšiel pdf Metodický pokyn k výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky (468 kB) z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, ktorý dopĺňa rozdelenie, náležitosti a vysvetlenia štandardov, príklady správneho použitia štandardov, spôsob ich aktualizácia a oblasti ich uplatnenia pre informačné systémy verjenej správy, vydané týmto výnosom.
23.09.2008 Národná rada SR schválila vladny návrh novelizácie Občianskeho súdneho poriadku. Z pohľadu eGovernmentu je podstatné zavedenie možnosti komunikovať so súdmi elektronickými prostriedkami. Podľa § 42 ods. 1 je možné podanie urobiť elektronickými prostriedkami a podľa § 45 ods. 4 bude umožnené aj doručovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov ak o to účastník konania požiada. Zákon ešte čaká na podpis prezidenta SR.
18.09.2008 Ministerstvo financií zverejnilo záverečnú správu k monitorovaniu štandardov pre súbory a domény. Celú správu nájdete na adrese http://www.informatizacia.sk/monitorovanie-inych-standardov/4938s
17.09.2008 Ministerstvo financií sprístupnilo webovú aplikáciu na spracovanie koncepcií rozvoja IS VS (KRIS). Pre jej používanie je treba zaslať žiadosť o prístup (ako inak v tejto elektronickej dobe) papierovo. Postup čo treba urobiť pre získanie prístupu nájdete na stránkach portálu www.informatizacia.sk. Aplikáciu nájdete na adrese https://www1.finance.gov.sk/kris/
8.9.2008 Stála pracovná komisia LRV SR pre technické právne predpisy schválila nový Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Keďže schválenie bolo s pripomienkami, plné znenie výnosu ešte nie je dostupné. Účinnosť novely výnosu sa predpokladá 1.10.2008.
27.8.2008 Vláda SR schválila Národnú stratégiu pre informačnú bezpečnosť v SR. Jej plné znenie ako bolo schválené nájdete na stránkach úradu vlády SR.
30.6.2008 Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo metodický pokyn na tvorbu koncepcií rozvoja informačných systémov verejnej správy
21.5.2008 Vláda SR na svojej 97. schôdzi schválila dokument s názvom Národná kocepcia informatizácie verejnej správy
27.2.2008 Vláda SR na svojej 85. schôdzi schválila uznesením vlády SR č. 131/2008 dokument s názvom Stratégia informatizácie verejnej správy