Základy eGov

 

"eGovernment znamená viac, než informačné a komunikačné technológie a vyžaduje si zmenu myslenia organizácie, zmenu procesov, inštitucionálnych usporiadaní a osvojenie si nových zručností..."
Paul Timmers - vedúci úseku pre eGovernment v Európskej komisii

"Public sectors face challenges linked to new information and communication technologies (ICTs) and the knowledge-intensive society, leading governments to rethink traditional administrative structures and functions..."
OECD

"Vláda SR vykoná potrebné kroky smerujúce k modernizácii verejnej správy, predovšetkým jej ekonomizáciou a informatizáciou... Bude usilovať o to, aby orgány štátnej správy a orgány územnej samosprávy svojou činnosťou uľahčovali život občanom, ako aj právnickým osobám."
Programové vyhlásenie vlády SR (august 2006)

 

Informačnou spoločnosťou nazvala Európska komisia v polovici 90-tych rokov svoju politiku cieľavedomého prerodu hospodársky orientovanej spoločnosti na spoločnosť informačnú. Prvýkrát sa jej prerokovaním sa zaoberal summit EU na Korfe (r.1994) prostredníctvom tzv. Bangemannovej správy (Martin Bangemann - vtedajší komisár EU pre telekomunikácie a priemysel). Hospodársky najvyspelejšie krajiny sveta na summite G7 vo februári 1995 v Bruseli potvrdili trend vývoja spoločnosti smerom k informačnej orientácii a prijali politiku Globálnej informačnej spoločnosti ako najdôležitejšieho nástroja na zabezpečenie ďalšej celospoločenskej prosperity a nezadržateľného vývoja spoločnosti. USA prijali podobne zameraný dokument ešte začiatkom roka 1994 pod názvom Globálna informačná infraštruktúra.

Postupne ako sa rozdebatovávali dielčie problémy informačnej spoločnosti sa prirodzeným spôsobom začala dostávať do popredia aj potreba riešenia problematiky elektronickej verejnej správy (eGovernment). Elektronická verejná správa je definovaná ako spôsob „zlepšenia verejných služieb, demokratických procesov a posilnenia podpory k verejným politikám prostredníctvom využívanie informačných a komunikačných technológií v kombinácií s organizačnými zmenami a novými zručnosťami“.