eGov princípy podľa OECD

OECD v rámci svojich odborných aktivít otvorilo špeciálny projekt zameraný na eGovernment problematiku. Vytvára ním tak priestor na spoluprácu svojich členských krajín (30 krajín v r.2008) na celosvetovej úrovni s cieľom  čo najlepšieho využitia informačných a komunikačných technológií pre zakotvenie dobrých princípov spravovania a riadenia vo verejnej správe, ktoré umožnia dosiahnúť ciele verejnej politiky.

OECD predpokladá, že v najbližších rokoch bude čeliť verejná správa dvom veľkým výzvam - interoperabilite a realizácií prínosov. Interoperabilita je obtiažna, pretože technické riešenia sa vyvíjali z veľkej časti organicky a boli založené na špecifických organizačných potrebách, hodnotách a kultúre verejnej správy. Realizácia prínosov by mala byť sprievodnou aktivitou verejných správ pri prechode z porovnávania ponuky (napr. počet eGov služieb online) k meraniu hodnoty investícií. Aj keď mnohé krajiny si uvedenú potrebu uvedomujú teoreticky, prakticky je veľmi obtiažne dosiahnúť zmenu organizačnej kultúry a spôsob myslenia.

OECD očakáva v oblasti odstraňovania bariér efektívnej elektronickej verejnej správy nasledovné výzvy v najbližšom období:

* nedostatok vodcovských príkladov (neexistuje jednoduchý aplikovateľný model, pretože nestačí iba popísať systém implementácie zhora-nadol ale aj sa zasadiť o zmeny a trvalé iniciatívy v dlhodobejšom obodbí naprieč celým spektrom inštitúcií vo verejnej správe)

* finančné tlmiče

* digitálne rozdelenie spoločnosti

* slabá koordinácia

* nedostatok flexibility

* nedostatok dôvery

* slabá technická pripravenosť