Legislatíva týkajúca sa IKT

Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy

Zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise

Zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách

Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností

Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon č. 618/2003 Z.z. - autorský zákon