eGOV legislatíva Slovenskej republiky

PLATNÁ LEGISLATÍVA SÚVISIACA S eGOVERNMENT

 1. zákon NR SR č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon) v znení neskorších predpisov
 2. zákon NR SR č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 3. zákon NR SR č.215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 4. zákon NR SR č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
 5. zákon NR SR č.215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 6. zákon NR SR č.618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
 7. zákon NR SR č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 8. zákon NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 9. zákon č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov
 10. zákon NR SR č.199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 11. zákon NR SR č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
 12. zákon NR SR č.25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 13. vyhláška MF SR č.661/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR č.419/2006 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení vyhlášky č. 530/2006 Z.z.