Legislatíva upravujúca činnosť samospráv

Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

Zákon č. 346/1990 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov

Zákon č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí

Zákon č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách

Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách

Zákon č. 599/2001 Z.z o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami

Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci

Zákon č. 29/1984 Z.z. o sústave základných a stredných škôl

Zákon č. 542/1990 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Zákon č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach

Zákon č. 506/2001 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a doplnení zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách

Zákon č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách

Zákon č. 164/1996 Z.z. o dráhach

Zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave

Zákon č. 135/1974 Z.z. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve

Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva

Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Zákon č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre

Zákon č. 384/1997 Z.z. o divadelnej činnosti

Zákon č. 115/1998 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty

Zákon č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti

Zákon č.183/2000 Z.z. o knižniciach

Zákon č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

Zákon č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy

Zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja

Zákon č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní

Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci

Zákon č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach